Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Kurangonon oka Tamusi wyino otodo !

 Omepatobo 11

Otypan omepanon ko nenepojan Tamusi Karetary’wa kameparykon ?

Otypan omepanon ko nenepojan Tamusi Karetary’wa kameparykon ?

1. Otonome amandonon ekosa undymanamon wairy na ?

One wara ko Tamusi Karetary tanon omepanon kapanosaton tuwaro kywaitokome kywoworykon po na, kyrombyrykon po na enapa ? (PSAUME 36:9).

Mo’ko Kyganamombo tywonumengapore man kykopoine. O’win aipynanon Jumynano me man kynesykanon kypokoine. Itjaka ro typo kamandokome kykapypaine tywaije man (Jérémie 10:23). Iroke ro mo’ko wairy te man kundymanamon me, o’win janon pitani’membo wara, tyjumy, tysano se man tundymaneme (Isaïe 48:17,18). Morokon omenanon Tamusi Karetary tanon iru’pyn oma ene’san, Tamusi nyry moro man o’win tymy me kywaine. — 2 Timoteus 3:16 erubako.

Morokon omenanon, omepanon Jehowah wyino o’todo kamepaton iru’pyn me kamamyrykon poko erome, irombo kenenepojan one wara airenon kurangon otykon epory kywaine. Tamusi’wa kykapy’san ke ro mo’ko wa ro kundymarykon’man. — Rome 15:4 ; Jesus nenepo’po 4:11 erubako.

2. Oty ko moro na Tamusi Karetary tanon omepanon ?

Amykon omepanon Tamusi Karetary tanon kamepaton Tamusi nisanory wara kywaitokome, moro omenanon mero po te pa’poro amanon wanome man (Apojoma’san 15:29). One wara morokon Tamusi Karetary tanon omepanon’wa tywonumengapore kyrykon na amybo’po (Proverbes 2:10-12). Eneko tyre, moro Tamusi Karetary kamepaton, moro amanon Tamusi nyry moro man o’win tymy me. Ero omepatopo ajundymanon amaminanon ta ajata, ajatypo, awomimapotyry jako enapa. Tuwaro ajypojan aja’sakary poko, apoko enapa. — Apojoma’san 17:28 erubako.

3. Otypan oko nokon omepanon ko potome ne na ?

Jesus’wa oko nokon potonon omepanon tanepo man. Moro koromonenon mo’karon amandonon emamyry ekari’san : Tamusi ukutyry man, ipynary man tamyikapore ipyitory me awairy man.  Erokon omepanon wa ro kundymarykon man amy o’to kywairykon jako (Proverbes 3:6). Mo’karon kari’na erokon kanamon Tamusi pawanary me kynaitaton, iro’ne ro awaponanon epotaton moro i’matypyn amanon maro. — Mateus 22:36-38 erubako.

Moro ijokonory omepanon aja’sakary pynapojan owa sara’me ajemantome imaroine (1 Korinte 13:4-7). Morokon omepanon kapyry jako owa, aja’sakary maro iru’pa ajemandake Tamusi wairy wara. — Mateus 7:12 ; 22:39, 40 erubako.

4. Oty yjan ko kywaine morokon omepanon Tamusi Karetary tanokon ?

Morokon omepanon Tamusi Karetary tanon mo’karon asomonanon emepanon o’win iwaitokome aipynanon ta (Kolose 3:12-14). Mo’karon asomonanon erandojan enapa kenemepaton moro aimynon apyito me poto me i’waine. — Markus 10:7-9 erubako.

Morokon omepanon Tamusi Karetary tanon kapyry jako kywaine potonon otykon anupypa kytaitaton irombo atesykapa kytaitaton. Eneko tyre mo’karon tamaminamon jopotorykon tonapyramon se pa mandon, akinuman atjodo pynanon te tamamipokonome Tamusi Karetary wykary wara ro (Proverbes 10:4, 26 ; Simosu 13:18). Tamusi Karetary kamepadon enapa otykon a’ta kekosaine kamandokome tawa’pore kywairykon man morokon maro, moro Tamusi pawanaryme kywairykonpoko te kywomykarykon man toty ke kywairykon kopo. — Mateus 6:24, 25, 33 ; 1 Timoteus 6:8-10 erubako.

Moro Tamusi Karetary tanon omepanon, moro sara’me kywairykon erandojan enapa (Proverbes 14:30 ; 22:24, 25). Eneko tyre,Tamusi Karetary kynganon tywetynge awairy kapy man ajanytary po na, awowory pona enapa (Proverbes 23:20). Jehowah wanome o’to waty man tanymy enyry, itjo’po nene te enyry kapy man (Psaume 104:15 ; 1 Korinte 6:10). Morokon Tamusi wyino o’todo omepanon tuwaro kanapojaton o’to kywairy poko, moro kywonumengarykon erandojan enapa (Psaume 119:97-100). Mo’karon inaron’ne ro kresten Tamusi auran nendojaton morokon kurangon otykon epotome kapyn roten, Jehowah kuranondojaton te. — Mateus 5:14-16 erubako.