Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Kurangonon oka Tamusi wyino otodo !

 Omepatobo 4

Noky neko mo’ko na Jesus Kristus ?

Noky neko mo’ko na Jesus Kristus ?

1. One wara neko Jesus tywose na amanon taka ?

Otypankon Jesus emery wa ko, tupi’me waty ipoponaka awopyry tyje tywaije na ? (MATEUS 11:29 ; MARKUS 10:13-16).

Pa’poro kari’na nono tu’ponon me man, Jesus te akananon me tamaije tywaije man kapu ta ero nono tu’po tywomary waporo (Johanes 8:23). Koromoneno Tamusi nitjapypo mo’ko tywaije man, i’wa ro Tamusi tapatoma’man amykonymbo otykon kapyry poko. Mo’ko roten nane o’win wytory Jehowah wa tykase tywaije man ; iro ke ro o’win’konombo imuru me tajato man (Johanes 1:14). Tamusi auran arone me i’we’ipo ke « aurananon » me tajato man. — Proverbes 8:22, 23, 30 ; Kolose 1:15, 16 erubako.

2. Oty poko neko Jesus tywose nan nono tu’po naka ?

Tamusi’wa mo’ko tymuru tanuriman tywaije man ero nono tu’po naka enepotome, amy woryi simosu me aitodo tady’ne Maria uwembo taka mynoto me i’waito me, iro ke te Jesus jumy nono tu’pono kari’na me e’i’pa tywaije man (Lukas 1:30-35). Jesus tywose tywaije man ero nono tu’po naka 1) moro iporono aurananon ukutome Tamusi poko, 2) moro tamery maro kamepadokome Tamusi nisanory katome kywaine iro ro rybo tyjanare kamamyrykon ata 3) irombo romo’se ty’wose man « kapekatokome » rapa. — Mateus 20:28 erubako.

3. Oty poko o’win epematopo wairy na kywanoko me ?

O’win epematopo, amy kari’na epety moro man imbokatome romo’no wyino (Exode 21:29, 30). Moro romo’no, tam’po’ko me, no’po’ko me aino waty tywaije man morokon Tamusi nitjapy’san ta mo’karon amandonon wanome. One wara ko kusukusaton ? Tamusi tyka tywaije man mo’ko koromoneno wokyry Adam wa typanaja’nare (ja’wan kapyry kapyn i’wa) ajata a ro’mo’take. Moro ja’wan anikapypa i’we’ipombodo iromby’pa pairo nairy (Genèse 2:16,17 ; 5:5). Moro Tamusi karetary kynganon, mo’ko poko ro  moro ro’mono « tywo’seman » pa’poro amandonon tu’po naka. Moro tyjawanymbo, tapety ro’mono tyje i’wa man pa’poro mo’karon typajakonymbo wa o’win epematopo wairy man kywaine mo’ko Adam wyino kynapo’i’san ro’mono wyino kymbokatokome rapa. — Rome 5:12 ; 6:23 erubako.

Noky roten ko moro kymbonakarykon epemary taro tywaije’na ? Amy pairo ero nono tu’po iru’pyn emandoto waty man mo’karon tasa’gary yja’wany epemadome, pa’poro kyro’mosaton aseke kyja’wanykon epety me. — Psaume 49:7-9 erubako.

4. Oty poko neko Jesus tyro’mose na ?

Jesus iru’pyn me imero tywaije man, kywaraine e’i’pa tywaije man. Iro ke irombyry wanopo kapyn man tyja’wany poko-ija’wan pa tywaije man. Jesus tyro’mose man mo’karon amykonymbo amandonon yja’wany wanome. Mo’ko tymuru emotome iro’mose kywaine, Tamusi’wa potome imero kybynarykon tanepo tywaije man. Jesus’wa enapa tanepo tywaije man kypynarykon mo’ko tyjumy wa tywepanamapo ke moro iro’mose tywoto me kyja’wanykon poko. — Johanes 3:16 ; Rome 5:18, 19 erubako.

5. Oty ka’san ko erome Jesus ?

Nono tu’po ta’ta, Jesus wa je’tunpangon tatynoka’man iromby’san tawonga i’wa tywaije man mo’karon atakarykanon tabanose i’wa tywaije man enapa. Morokon wa ro tanepo tywaije man oty kapyry man i’wa koroponon amanon ta mo’karon typanaramo amandonon wa (Mateus 15:30, 31 ; Johanes 5:28). Iromby’po papome Tamusi wa amanon tyje rapa tywaije i’wa man a’kananome tera (1 Petrus 3:18). Irombo Jehowah apo’tun wyino tywaimomose’man, moro potosu Jopoto me tyry taro naka pa’poro ero nono undymatome (Simosu 10:12,13). Erome Jopoto me Jesus man kapu ta, Mo’karon ipyitory’kon moro iru’pyn oka ekari’saton moro inundymary poko pa’poro ero nono tu’po. — Daniel 7:13,14 ; Mateus 24:14 erubako.

Akorepe ne waty noro moro tynapo’i’po typanatory a’kutan Jesus pa’poro morokon a’takarykanon atjekatome mo’karon yponamo maro ro. Pa’poro mo’karon tamyikaporen tywairy eneponamon i’wa typanare tywairykon ta, ero asery nono kuramapo tu’po kenemataton. — Psaume 37:9-11 erubako.