Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Kurangonon oka Tamusi wyino otodo !

One wara ko ukutyry na moro Tamusi Karetary wopyry Tamusi wyinombo ?

One wara ko ukutyry na moro Tamusi Karetary wopyry Tamusi wyinombo ?

Moro Tamusi Karetary kynganon « Tamusi auran » moro man, irombo « Tamusi enapypa man » (1 Tesalonika 2:13 ; Titus 1:2). Ipororo na, moro Tamusi Karetary nare amy kareta ikapysan, aurananon roten moro nan ?