Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Kurangonon oka Tamusi wyino otodo !

 Omepatobo 13

Otypan kurangonon oka ko na morokon kereke pokoine ?

Otypan kurangonon oka ko na morokon kereke pokoine ?

1. Pa’poro morokon kereke nare iru’paine na ?

Pa’poro kereke ta tu’turu’poporamon mandon. Moro iru’pyn oka te man, Tamusi kenenejaton ituwarengepy’pa man ipokoine. Kata’no me man, penaro tera moro kereke taku tywaije man yja’wan otykon katome (2 Korinte 4:3, 4 ; 11:13-15). Moro oka kenekari’san amykon kereke anarikon otykon apokumanon, pyime imero amandonon wopojan, warinu kapojan, yja’wan otykon kasanton pitani maro. Erokon ro katano me mo’karon tu’turu’poporamon yjaton ! — Mateus 24:3-5, 11, 12 erubako.

Moro iro’ne ro kereke Tamusi ety awonganon, morokon iporonogon waty atoke man. Moro Tamusi karetary ta e’i’pa man iro poko ajemepanon, onapi Tamusi poko iromby’san poko enapa. Jehowah te amandonon wa moro iporono ukutyry’se man. — Rome 6:23 ; 1 Timoteus 2:3-5 erubako.

2. Otypan kurangonon oka ko na morokon kereke pokoine ?

Ka’ety, Tamusi omy’ma’popa man, nono tu’ponokon pynary seme tywaine morokon tonapiramon kereke Tamusi pynary ekari’saton (Jakobus 4:4). Moro Tamusi karetary pa’poro morokon iporono me e’i’pa man inaron kereke ejatojan « Potosu Babylon me ». Penaro tera moro aitobo babylon taro yja’wangon tonapiramon kereke tywo’tamon tywaije man moro potosu konopo womapo papome. Akore’pe ne waty noro Tamusi pa’poro morokon tonapiramon kereke, amandonon rupomangane uta’katan. — Jesus nenepo’po 17:1, 2, 5, 16, 17 ; 18:8 erubako.

Moro iru’pyn oka te moro po ro iporopypa man : Jehowah mo’karon ataripapy’san’ tu’turu’poporamon morokon tonapiramon kereke tanokon poko ituwarengepy’pa man. Emeparykon ta moro iporono poko kananano’sandon rapa. — Johanes 6:45 erubako.

 3. Oto ko mokaron tu’turu’poporamon kari’na wairykon na ?

Moro iporono kereke erome o’win mo’karon amandonon yjan.

Jehowah mo’karon kari’na iporonokon, kurangonon otykon pynanamon poko tuwaro man. Kenesi’maton iwomimatokome morokon tonapiramon kereke wyino. Mo’ko Tamusi pynane konosimanon tamery ypedakamatome Tamusi embata irupa tywaitome. — Jesus nenepo’po 18:4 erubako.

Waponokon I siriko ta mo’karon tu’turu’poporamon tawa’po ta tywaije mandon moro oka etapo mero mo’karon Jesus napojoma’san wyino. Jehowah’wa tamepa ma mandon asery me tamamyrykon yto’me, tawa’pore iwaitokome irombo iru’pyngon otykon momokyry i’waine. Mo’karon ro iru’pyngon otykon enepojan kywaine, morokon iporono oka tawa’ma iwaine man irombo Jehowah tyje iwaine man tamamyrykon undyme. — 1 Tesalonika 1:8, 9 ; 2:13 erubako.

Mo’karon tonapiramon kereke wyino atuma’san wopyry ewamanon Jehowah mo’karon tomorykon toty awonganamon ranaka.Typoisine akomary apyiry jako o’waine ipawanary me maitaton, apynanamon ajomorykon mepotaton mo’karon Jehowah ety awonganamon ranaine, moro i’matypyn amano ro’rypo mapyitaton. — Markus 10:29, 30 ; 2 Korinte 6:17, 18 erubako.

4. One wara ko Tamusi awaponano ytan pa’poro ero nono wa ?

Moro a’wembono yry morokon tonapiramon kereke poko o’win iru’pyn oka moro man. Pa’poro ero nono eremapotan morokon yja’wangon otykon wyino. Morokon tonapiramon kereke opopopyn me kynaitaton mo’karon nono tu’po amandonon anarikapypa noro kynaitaton. Pa’poro mo’karon nuro nokon amandonon o’win roten ase’wara Tamusi ety awongataton. — Jesus nenepo’po 18:20, 21 ; 21:3, 4 erubako.