Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Kurangonon oka Tamusi wyino otodo !

Oty ko kesepotaton ero kareta a’pemy’po enery ta

Oty ko kesepotaton ero kareta a’pemy’po enery ta

Ero kareta a’pemy’po ajepanotaton, tawa’pore awaitoko me mojaro Tamusi auran poko awomepatokome, Tamusi Karetary. Morokon potonome imero’san imatypo’po kenenepojan one po morokon aturupo’san aurananon meropo ejutobo epory o’waine.

Morokon imero’san enepo’po erupary jako, morokon ejutobo Itiatokon morokon aturupo’san wyino. Amy roten Jehowah Ekary Aropone tawa’pore kynaitan ajepatomatokome moro Tamusi Karetary ukutome o’waine. — Lukas 24:32, 45 erubako.

Ero ukutoko : Pa’poro morokon itjapy’san ero kareta a’pemy’po tanon mo’karon Jehowah Ekary Aroponamon waine tykase man.