Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Kurangonon oka Tamusi wyino otodo !

 Omepatobo 12

One wara ko Tamusi eponaka awopyrykon taro mandon ?

One wara ko Tamusi eponaka awopyrykon taro mandon ?

1. Tamusi nare pa’poro kauranarykon etanon ?

Tamusi pa’poro mo’karon amandonon tamekamon eju’san teponaka iwotokome tauranarykon maro (1 Johanes 5:14). Epanamapa te man, taro-po moro man pa’poro ne waty auranon pinianon. Eneko tyre o’win wokyry wa yja’wan me typyty enary jako auran wa epanamapa man (1 Petrus 3:7). Moro ro tywokase tywaije man mo’karon Simosu maroine moro yja’wan me otykon kapyry jako i’waine. Potosu oty moro man Tamusi’wa kauranarykon jako. Se’me te Tamusi mondo tera man mo’karon yja’wan me e’i’san wa tywepanamatome tamerykonymbo je’tun mary jako i’waine. — Isaïe 1:15 ; 55:7 erubako.

2. One wara ko kauranary ko na ?

Tamusi ety awongatopo moro man ; iroke mo’ko Kykanamombo Jehowah’wa roten kauranarykon man (Mateus 4:10 ; 6:9). Itjaka ro tyja’wange kytaton iroke ro Jesus ety pato kauranarykon man, mo’ko romby’po ke kyja’wanygon poko (Johanes 14:6). Jehowah i’se pa man kauranarykon pyryrykary kywaine, kuturu’san wyino te kauranarykon wopyry man. — Mateus 6:7 ; Filipi 4:6, 7 erubako.

Mo’ko kykanamombo pyimanon aurananon etanon ro ry bo (1 Samuel 1:12,13). Kykomaton kauranatokome tywa kokoro wara ro, koine wara ro, arepa enapyry jako yja’wangon otykon epory jako kywaine. — Psaume 55:22 ; Mateus 15:36 erubako.

3. Oty poko ko mo’karon kresten nata’nano’saton ?

Sawone waty man Tamusi epo naka awytory, pyime amandonon anamyitjapa mandon irombo moro itjadopombo moro sara’me nono wairy man aki’maton (2 Timoteus 3:1, 4 ; 2 Petrus 3:3, 13). Iroke te kasa’karygon kresten wairy’se kytaton kymaroine a’se wa kywepori’tomatokon me. — Simosu 10:24, 25 erubako.

 Mo’karon Tamusi pynanamon maro kataine, kapanosaton Tamusi eponaka kywotokome. Mo’karon Jehowah Ekary Aroponamon wotananotokon taka kywopyry jako moro inamyikarykon kypori’tomataton. — Rome 1:11, 12 erubako.

4. One wara ko Tamusi eponaka awopyrykon taro mandon ?

Tamusi eponako awopyrykon taro mandon moro awomepatopo auran poko korona imero awonumengary jako ipoko. Onumengatokon morokon inikapyry poko, morokon onumenganon inyry poko itjadokonymbo poko enapa. Tamusi’wa ajauranarykon jako korona onumengatokon morokon poko, moro ro ajepanotaton eneto me o’waine potome Tamusi’wa apynarykon tamambore ajyrykon enapa. — Josué 1:8 ; Psaume 1:1-3 erubako.

Tamusi epo awairykon taro mandon itjupo naka awopotyrykon jako, amyikary jako enapa o’waine. Moro Tamusi amyikary te o’win wonatopo wara man kurita wara ro enery man irupa a’kapotato’me. Iroke te oka’pyn moro Tamusi anamyikary mengary o’waine man awomepatokon maro. — Mateus 4:4 ; Simosu 11:1, 6 erubako.

5. Oty ko mapyitaton Tamusi eponaka awopyrykon jako ?

Jehowah mo’karon typynanamon poko tuwenge e’i’pa man. Unemyrykon taro man yja’wangon otykon wa rume moro inamyikarykon, moro inimomokyrykon i’matypyn amanon yry jako (Psaume 91:1, 2, 7-10).Tuwaro ajypojaton moro sara’me ajemamyrykon, tawa’pore awairykon anymary pona. Ajemepaton iru’pyn me imero ajemadokon me. — Jakobus 1:25 ; 4:4, 8 erubako.