Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Kurangonon oka Tamusi wyino otodo !

 Omepatobo 14

Oty meko Tamusi’wa amykon kari’na ta’nano’se na tynisanory katome ?

Oty meko Tamusi’wa amykon kari’na ta’nano’se na tynisanory katome ?

1. Oty poko, wapo, Tamusi’wa mo’karon Israel me aitonokon ta’nano’se tywaije na ?

Tamusi’wa, mo’ko kyjumykon Abraham pajangonymbo ta’nano’se tywaije man o’win roten emerykon waitome, i’waine ro moro omenanon karetary tyje tywaije man. Mo’se undykon ro tajato i’wa tywaije man « Israël » irombo moro iro’ne ro omepanon moro tauran eran me tyje tywaije man (Psaume 147:19, 20). Iwara te mo’karon Israel nairykon nono tu’ponokon kuranondoponamon me. — Genèse 22:18 erubako.

Tamusi’wa mo’karon Israel me aitonokon typina man oka ekarodo me i’waine. Moro emamy’san kenenepojan iru’pyngon otykon epory moro omenanon karetary wa awepanamary jako (Deutéronome 4:6). Mo’karon pato ro, amykonymbo womepary nairy, inoro nero Tamusi ukutyry poko. — Isaïe 43:10, 12 erubako.

2. Oty poko mo’karon inaron nero kresten nata’nano’saton ?

Morokon siriko wytory wara ro Israel’wa moro tykuranodopo tu’taka man. Jehowah’wa mo’se undykon typetakama man mo’karon inaron nero kresten maro tera (Mateus 21:43 ; 23:37, 38). Erome mo’karon Israel me aitonokon typetaka man mandon mo’karon inaron nero kresten Tamusi ety ekaronamon maro. — Apojoma’san 15:14, 17 erubako.

Jesus’wa typyitorykon tanano’se man moro oka ekary aropotome amykonymbo waitome typyitorykon me pa’poro moro undykon ta (Mateus 10:7, 11 ; 24:14 ; 28:19, 20). Ero amaminano wara ro konokasan, tyse waty tera nono ymatyry wairy ke. Amandonon we’i’popo ro ero nono tu’po, koromo Jehowah pyimanon atukupopyn kari’na enepojan tamero roten emerykon moro iro’ne ro omepanon taka (Jesus nenepo’po 7:9, 10). Mo’karon inaron nero kresten ase’wa mandon panape tywaitokome tywopadomadokome. Pa’poro ero nono tu’po owaraine iwomepatokoman Tamusi karetary poko tywotananotokon po. — Simosu 10:24, 25 erubako.

 3. One wara a’ta ko mo’karon Jehowah Ekary Aroponamon waine tamamikon tamon’na ?

Moro 1870 siriko jako, amykon omepatonon Tamusi Karetary pokonon wa, topoje man moro iporono imero’san Tamusi karetary tano poko penaro kari’na tuwarengepy’san. Mo’ko Jesus’wa mo’karon kresten na’nano’pysan emokyry ukuty po mero mo’karon ro rypo moro oka ekarory taropose man moro Tamusi nundymary poko pa’poro ero nono tu’po. Moro 1931 siriko ta ero atywano Jehowah Ekary Aroponamon apyisen totykon me. — Apojoma’san 1:8 ; 2:1, 4 ; 5:42 erubako.

4. One wara ko mo’karon Jehowah Ekary Aroponamon o’win nata’nano’saton ?

Moro! koromoneno siriko ta ananopy’san kresten aitokon ta ataripapy’san wa tapanotokon me amykon wokyryan tuku’se tywaije man, mo’karon ro Jesus apyjaton tyjopotorykon me (Apojoma’san 16:4, 5). Erome noro mo’karon Jehowah Ekary Aroponamon tapanonamon epojaton amykon omepa’san uwapoto’san wokyryjan ranaine, mo’karon ro a’nanopy’san undymaton. Mo’saron uwapoto’san ro pa’poro morokon kareta katopo enejaton, mo’karon Jehowah Ekary Aroponamon nitjapyrykon 600 aurananon ta moro o’to tauro’po me morokon aurananon wykary ekari’saton, pyime rypo amandonon womepato me Tamusi Karetary poko. Mo’saron enapa Tamusi Karetary wyino pori’tonanon enesaton, irombo morokon 100 000 Tamusi na’nanopy’san undymaton pa’poro ero nono tu’po. Mo’karon ranaine amykon mandon wokyryjan iru’pyn me Tamusi Karetary poko omepa’san mo’karon ro uwapoto’san me mandon. Aipynano maro Tamusi ekykon kapara enejaton. — 1 Petrus 5:2, 3 erubako.

Mo’karon Jehowah Ekary Aroponamon kono’tanano’saton moro iru’pyn oka ekary aropoto me amykon yto’me tamusi pyitoryko me. Mo’karon Jesus pyitorykonymbo wara auto wara ro na’na oka ekary aropo’san (Apojoma’san 20:20). Na’na mondo tera man ta’sakary emepatome Tamusi auran pynane maro. Na’na Jehowah Ekary Aroponamon me ananopy’san me roten e’i’pa na’na man o’win potosu asomonamon na’na man o’win typyny jumynano na’na ekosa man ; na’na asepiryjan me asenautykon me ase’wa tuwaro na’na man typokoine (2 Tesalonika 1:3). Moro tywota’nano’pysange Tamusi nisanory katome ta’sakarykon epano’to’me enapa iwara te mo’karon Jehowah ety awonganamon tawa’pore imero mandon ero no’no tu’po. — 1 Petrus 2:9 ; Apojoma’san 20:35 erubako.