Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Epanamako Tamusi wa : irombo mojaro ajemadake

 A’SAKA’PO 8

Oto taro’po ko moro’na Jesus rombypo owaine ?

Oto taro’po ko moro’na Jesus rombypo owaine ?

Jesus, tyromose’man moro amanon y’tome kywaine. Johanes 3:16

Oruwa kurita Jesus rombypo papome, amykon worijan tytomandon moro unendopom’bo wa irombo itjarypa tera’pa tone i’waine’man. Jehowah wa moro amanon tyje tuwaije’ rapa man i’wa.

Jesus tywosenepo’man mokaron amykon tynemebasan wa.

Ipororo janon Jehowah wa, Jesus typo rapa’man o’wi parypyn apojonanon’me, irombypa noro kynaitan. Mokaron epanamasan i’wa, inemebasan wa iwonukury tone’man kapu taka rapa.

 Tamusi wa Jesus tawonga rapa’man, romonon wyino’po irombo moro Tamusi Nundymary, Jopotory’me tyje i’wa man. Jesus nenepo’po 11:15

Jesus wa tamamyry tyje’man mokaron kari’na ybonakatome, moro yja’wan’me eipo wyino, moro romonon wyino enapa (Mateus 20:28). Moro patoro Tamusi mojaro amanon yry taro’man kywaine.

Jehowah wa, Jesus tyje’man o’win potosu Jopoto me paporo nono tu’po. 144 000 tamyikaporamon kenemataton kapu’ta, tyrombysan papome. Jesus maro o’win iru’pyn oty undymataton kapu’ta, moro Tamusi Nundymary (Jesus nenepo’po 14:1-3).

Tamusi Nundymary moro nono katan, o’win iru’pyn’me imero pyroro’me. Owomanon, warinu, moro omita aino, moro kumynanon, waty noro rapa kynaitan. Paporo amadonon tawa’pore kynaitan (2 Petrus 3:13).