Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Epanamako Tamusi wa : irombo mojaro ajemadake

 A’SAKA’PO 5

Noky’go Tamusi wa, tywepanama’na moro potosu konopo wopyry’man jako ?

Noky’go Tamusi wa, tywepanama’na moro potosu konopo wopyry’man jako ?

Noe jako, pyime kari’na wa, yja’wangon otykon katopombo’man. Genèse 6:5

Adam, Eva maro tymene tywaije mandon. Pyime imero amadonon tywaije mandon nono tu’po. Irombo amykon apojonanon ty’panaja’nare tywaije mandon Satan wara.

Mo’karon apojonanon’ro tywo’se mandon nono tu’po naka, wokyry jamy typynia iwaine man, typyta tokome woryi’jan maro. Imakon togone tuwaije mandon. Paripe imero tywaije mandon paporo wokyry’jan kopo.

Nono tu’po pyime imero amandonon tywaije’man. Yja’wangon oty’kon katopombo iwaine’man. Moro Tamusi karetary kynganon, mo’karon amadonon tokone imero tywaije mandon, irombo yja’wangon otykon kapyry poko roten iwonumegadokonymbo’man.

 Noe tywepanama’man Tamusi wa. Potosu kurujara tygase i’wa man ketere eneke. Genèse 6:13, 14, 18, 19, 22 ; Simosu 11:7

Noe wa roten iru’pa oty tykase’bo’me’man. Jehowah tyka iya’man mokaron tokonamon kinimataton potosu konopo’da. Paporo nono kunumy’ta.

Tamusi tywoturypo’man, Noe wa, o’win potosu kurujara katome : o’win potosu ketere atumygypyn. Noe wa mokaron tomorygon amygary tywaije’man itiaga, mokaron tonomy enapa.

Noe wa mokaron kari’na tajuse’man, moro potosu konopo wopyry boko. Epanamapa de tywaije mandon i’wa. Amy’kon wa tanopose’man, amy’konymbo wa tyjenonose’man.

Tatiepo mero, moro potosu kurujara boko, Noe wa mokaron tonomy, tonoro maro tamyga’man itiaga.

Oty ukutyry noro

KURANGONON OKA TAMUSI WYINO OTODO !

Otonome ko Tamusi moro yja’wan, ata’karykano enapojan ?

One wara ko moro yja’wan tywosenepo tywaije na ? Oty poko Tamusi wa erome no waro tanapona ? Morokon ata’karykano nare amy kurita naiketan ?