Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Epanamako Tamusi wa : irombo mojaro ajemadake

 A’SAKA’PO 10

Oty’pan otykon’go kasapytiaton Tamusi wa kywepanamary’kon jako ?

Oty’pan otykon’go kasapytiaton Tamusi wa kywepanamary’kon jako ?

Pyime, amykon iromby’san ero nono tu’po rapa kenemataton. Apojoma’san 24:15

Onumegato’kon, otypakon kurangon’non oty epory’gon owaine Jehowah wa awepanamasaton ! Sara’me imero aja’mykon kynaitan. Jetupagon, iwajakutasan kari’na waty noro kynaitan. Togonamon waty noro enapa kynaitan. Paporo kasagary’gon maro irupa imero katatiaton.

Ata’karykano, kata’mato aino, atamonon waty noro kynaitan. Amypairo kari’na itjapotapa noro kynaitan iromby’pa enapa.

 Mokaron ajomorykon, apawanary’kon (amatiry’kon) amaroi’ne kynaitiaton. Moro amanon nono asery me e’i’po tu’po, tawa’pore aino roten kynaitan !

Oty waty noro kynaitan tanary’ke kywaitjoko’me. Paporo nono tu’po nokon tawa’pore imero roten kynatiaton.

Moro Tamusi Nundymary paporo ata’karykano katan imero. Jesus nenepo’po 21:3, 4