Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Epanamako Tamusi wa : irombo mojaro ajemadake

 A’SAKA’PO 3

One wara neko moro amanon tywaije’na koromonene ?

One wara neko moro amanon tywaije’na koromonene ?

Jehowah wa, pyime kuragonon otykon, tyje’man Adam, Eva waine. Genèse 1:28

Mo’ko koromonon woryi Eva, Jehowah wa tykase man, Irombo Adam maro tymy’i’wa man (Genèse 2:21, 22).

Tywonumengapore, iru’pyime imero ijamynanon maro tyjemadon, Jehowah wa, taropo moro’man tyja’wange ei’pa.

Adam, Eva maro tamaje maton moro Eden pyrorory’ ta. Iru’pyn imero aitopo moro tywaije’ma, o’win a’my potusu iporyry maro, pyme tapekamon wewe maro, pyme tonomy enapa.

Jehowah tarana tuwaije’man, Adam, Eva waine, emepatokon tuwaije enapa iwa’man. Iwepanamasadon i’wa, mojaro nematorykon ero nono tupo.

 Tamusi tyka’man, moro o’wi amy wewe epery enapyry kapyn’man. Genèse 2:16, 17

Jehowah tyka’man Adam, Eva waine, o’win amy wewe epery enapyry kapyn’man, irombyrykon bona.

Amy apojonanon tuwepajanaka’man, Tamusi wa. Mose togone apojonanon’ro, Satan, Joroka’me tajato’man.

Satan, isepa tywaije’man Adam, Eva wepanamarygon Jehowah wa. O’win okoju tarananopo i’wa’man, itjatome Eva wa moro wewe epery enapy’poto i’wa irompy’pa kynaitan, Tamusi wara’te kanaitan, potosu onaby moro tywaije’man (Genèse 3:1-5).