Aller au contenu

Aller au sous-menu

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Jesus nyrypo tymy me poko etuwaro’mano

Owin boto siriko wara ro nono tupo moro Jesus nyry’po tymy me poko nana kynetuwaro’mano. Moro endameno jako tywoturupo man typyitorykon waine « Ero wara aitokome, ypoko awetuwaro’mato’ko’me rapa » (Lukas 22:19) Monymbo ta moro etuwaro’mano kanaitan monysiriko ijoruwanory nuno ta moro o’win kari’na ituponaka ainapatoro ituponaka o’win kurita no ta.

Na’na akomapojaton ero potosu okatoto wa, tywotapuru maka man paporo kari’na waine, morokon na’na wotananotopo waraine. Anisanory me ro mosan itaka, pyrata amo’i’ne waty man.