Aller au contenu

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Sélectionner la langue Tilewuyu

Oty poko Tamusi Karetary poko awomepary na ?

Oty poko Tamusi Karetary poko awomepary na ?

One wara Tamusi Karetary wa ajepanopyrykon ajejutokon epotome morokon potonon aturuponon amano poko.