Aller au contenu

Aller au sous-menu

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Otyko noka’san moro ata’nanotopo auto’ta ?

Otyko noka’san moro ata’nanotopo auto’ta ?

Asekero enetoko’se oty wokapyry.