Aller au contenu

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Sélectionner la langue Tilewuyu

Otyko noka’san moro ata’nanotopo auto’ta ?

Otyko noka’san moro ata’nanotopo auto’ta ?

Asekero enetoko’se oty wokapyry.