Bona kamoo dipale tsa Bibele di phelang ka teng ha o ntse o bala dintshwantshiso tsa Bibele inthaneteng kapa ho PDF e printilweng. Ebe le le lelapa le buisana ka dintlha tseo le ithutileng tsona ka hore le arabe dipotso tse hlahang ka mora pale ka nngwe.