KA LABOHLANO leo la September 1922, batho ba 8 000 ba ne ba tletse ka holong. Modulasetulo o ile a tsebisa bamamedi hore ha lenaneo leo la bohlokwa le ntse le tswela pele, e mong le e mong o ne a dumelletswe ho tswela kantle, empa ho ne ho se na motho ya tla dumellwa ho boela a kena ka hare.

Morabo rona Joseph F. Rutherford o ile a ema sethaleng kamora hore ho binwe dipina tsa thoriso. Ba bangata ba ile ba dula fatshe, ba letetse ho utlwa puo ya morabo rona, empa ba bang ba ne ba ntse ba ya hodimo le tlase. Sebui se ile sa ba kopa hore ba dule fatshe ba mamele. Ha puo e ntse e tswela pele, ha ho bonahale e ka hona le motho ya ileng a hlokomela rolo ya lesela le leholo e neng e le ka hodima sethala.

Sehlooho sa puo ya Moraborona Rutherford se ne se re: “Mmuso wa lehodimo o haufi.” O ile a qeta nako e ka bang hora le halofo a hlalosa kamoo baprofeta ba nakong e fetileng ba ileng ba phatlalatsa ka sebete hore Mmuso wa Modimo o a tla. Ha puo ya hae e fihla sehlohlolong, o ile a botsa a re: “Na o a dumela hore Morena wa kganya o se a qadile ho busa?” Ba mamedi ba ile ba hweletsa ka lentswe le phahameng ba re: “E!”

Moraborona Rutherford o ile bua ka lentswe le matla a re: “Bara ba Modimo ya phahameng, ha re kgutleleng tshimong! Bonang, Morena o a busa! Le bahlanka ba hae ba tsebisang batho ka yena. Kahoo, phatlalatsang, phatlalatsang, phatlalatsang.”

Ka yona nako eo, rolo ya lesela e neng e le ka hodimo, ile phutholoha, yaba e hlahisa mongolo o reng: “Phatlalatsang Morena le Mmuso wa hae.”

Ha Ray Bopp a hopola ketsahalo eo, o re: “Bamamedi ba ne ba thabile hoo ba neng ba sa tsebe hore na ba iketseng.” Anna Gardner yena o re: “Marulelo a ile a sisinyeha ha letshwele le opa diatla.” Fred Twarosh o eketsa ka hore: “Bamamedi ba ile ba ema ka maoto kaofela.” Evangelos Scouffas o re: “Kaofela ha rona re ile ra re rao! ditulong, yaba re ema tswe! re sekisitse meokgo.”

Kopanong eo ba bangata e ne se ntse e le ba boledi ba ditaba tse molemo tsa Mmuso. Empa jwale Moraborona Rutherford o ne a ba tsositse molota. Ethel Bennecoff o ile a hlalosa hore Baithuti ba Bibele ba ile ba ya tshimong “ka dipelo tse tletseng lerato le tjheseho ho feta le ha e le neng pele.” Odessa Tuck, eo ka nako eo a neng a le dilemo di 18 o ile a kgutlela hae a ikemiseditse ho araba potso e reng: “Ho tla ya mang?” O eketsa ka hore: “Ke ne ke sa tsebe hore na hokae le hore na jwang, empa ke ne ke tseba hore ke batla ho ba jwaloka Esaia ya ileng a re: ‘Ke nna enwa! Roma nna.’” (Esa. 6:8) Ralph Leffler o ile a re: “Letsholo la ho bolella batho ka Mmuso le ile la qala ka letsatsi leo mme hona jwale le ntse le tswela pele lefatsheng lohle.”

Ha ho makatse hore kopano ena ya selemo sa 1922 e neng e tshwaretswe Cedar Point, Ohio, ke e  nngwe ya diketsahalo tsa bohlokwa historing ya rona! George Gangas o ile a re: “Kopano ena e ile ya etsa hore ke be le takatso ya ho dula ke ya dikopanong.” Mme ho ya kamoo a hopolang kateng, ha hona kopano e kileng ya mo feta. Julia Wilcox o ile a ngola a re: “Ke sitwa ho hlalosa thabo eo ke bang le yona ha dingolwa tsa rona di bua ka kopano e neng e tshwaretswe Cedar Point ka 1922. Ke dula ke susumelletseha hore ke re: ‘Ke a leboha Jehova hore e be o ile wa etsa hore ke be teng kopanong eo.’”

Ka tsela e tshwanang, le rona kajeno ho na le dikopano tseo re sa di lebaleng tse ileng tsa etsa hore dipelo tsa rona di tlale lerato le tjheseho bakeng sa Modimo wa rona le Morena wa hae. Ha re nahana ka diketsahalo tseo, le rona re susumelletseha hore re re: “Ke a leboha Jehova hore e be o ile wa etsa hore ke be teng kopanong eo.”