Feta

Fetela lethathamong la tse ka hare

 PALE YA BOPHELO

Ho se Utlwe Ditsebeng ha ho a ka ha Nthibela ho Ruta Batho Bibele

Ho se Utlwe Ditsebeng ha ho a ka ha Nthibela ho Ruta Batho Bibele

Ke kolobeditswe ka 1941 ha ke le dilemo di 12. Empa ka 1946 e ne e le hona ke utlwisisang Bibele hantle. Hobaneng? E re ke le qoqele pale ya ka.

DILEMONG tsa bo1910 batswadi ba ka ba ile ba tloha Tbilisi e naheng ya Georgia mme ba ya ho dula polasing e pela Pelly, Saskatchewan, ka bophirimela ba Canada. Ke hlahile ka 1928, ke le ngwana wa ho fela ho ba tsheletseng. Ntate o ile a hlokahala dikgwedi tse tshelela pele ke hlaha yaba Mme yena o hlokahala ke sa le lesea. Nako e kgutshwane kamora moo, ausi wa ka e moholo Lucy le yena o ile a hlokahala a le dilemo di 17. Hamorao, Malome Nick o ile a nka nna le bana beso hore a re hlokomele.

Ka tsatsi le leng ha ke sa le monyenyane, ba lelapa leso ba ile ba mpona ke bapala ka mohatla wa e nngwe ya dipere tsa moo polasing. Ba ile ba hweletsa ba re ke tlohele mohatla wa pere kaha ba ne ba tshohile hore e tla nraha. Empa ke ile ka tswela pele ke sa ba natse ebile ke ba furalletse. Ho thabisang ke hore ha ke a ka ka lemala. Ke ka lona letsatsi leo ba lelapa leso ba ileng ba hlokomela hore ha ke utlwe ditsebeng.

Mokgotsi wa Malome Nick o ile a etsa tlhahiso ya hore ke iswe sekolong sa bana ba sa utlweng ditsebeng, yaba malome o nkisa sekolong se jwalo se neng se le motseng wa Saskatoon, Saskatchewan. Ke ne ke dula hole le lapeng mme kaha ke ne ke le dilemo di hlano feela ke ne ke tshohile haholo. Ke ne ke kgona ho etela lapeng ka matsatsi a phomolo feela. Ke ile ka qetella ke ithutile puo ya matsoho mme ke se ke thabela ho bapala le bana ba bang.

HO ITHUTA NNETE YA BIBELE

Ka 1939, ausi wa ka e moholo Marion o ile a nyalwa ke Bill Danylchuck, yaba ba nka nna le ausi wa ka e mong Frances, hore re ilo dula le bona. Ausi Marion le monna wa hae ke bona ba pele lapeng ho kopana le Dipaki Tsa Jehova. Ha ke le hae ka matsatsi a phomolo, ba ne ba leka ka hohle ho mpolella dintho tseo ba ithutang tsona Bibeleng. Ho bua nnete feela, ho ne ho le thata ho buisana le bona kaha ba  ne ba sa tsebe puo ya matsoho. Empa ba ne ba hlokomela hore ke rata Modimo. Ke ne ke tseba hore dintho tseo ba di etsang di susumetswa ke seo ba ithutileng sona ka Bibeleng, kahoo ke ne ke ya le bona tshimong. Kamora nako e seng kae, ke ile ka batla ho kolobetswa mme ka la 5 September 1941, Abuti Bill o ile a nkolobetsa ka hara teromo e tletseng metsi. Metsi ao a ne a bata po!

Morabo rona Walter Markin le sehlopha sa puo ya matsoho kopanong e neng e tshwaretswe Cleveland, Ohio,ka 1946

Ha ke ne ke le hae ka hlabula la 1946, re ile ra ya kopanong e neng e tshwaretswe Cleveland, Ohio, U.S.A. Letsatsing la pele la kopano, boausi ba ka ba ile ba tjhentjhana ka ho ngola dintlha e le hore ke kgone ho utlwa se neng se buuwa. Leha ho le jwalo, letsatsing le hlahlamang ke ile ka thaba haholo ha ke utlwa hore ho ne ho e na le sehlopha sa batho ba sa utlweng ditsebeng, se neng se tolokelwa ka puo ya matsoho. Ke ne thabile haholo hore ebe ke kgona ho imamella lenaneo. Qetellong, ke ile ka qala ho utlwisisa nnete ya Bibele!

HO RUTA NNETE

Ka nako eo, Ntwa ya Bobedi ya Lefatshe e ne e sa tswa emisa mme moya wa botjhaba o ne o le mongata. Ha ke kgutla kopanong, ke ne ke ikemiseditse ho emela tumelo ya ka sekolong. Kahoo ke ile ka kgaotsa ho hlompha folakga le ho bina pina ya setjhaba. Ke ile ka boela ka kgaotsa ho keteka matsatsi a phomolo le ho nka karolo dinthong tse amanang le bodumedi. Matitjhere a ne a sa thabela sena mme a leka ho ntshosa le ho nthetsa e le hore ke fetole monahano. Sena se ile sa phahamisa dipotso ho baithuti mmoho le nna mme ke ile ka nka monyetla ona ho ba pakela. Baithuti mmoho ba jwaloka Larry Androsoff, Norman Dittrick le Emil Schneider ba ile ba amohela nnete mme ba ntse ba sebeletsa Jehova le ka lena le hodimo.

Ha ke ne ke eya ditoropong tse ding, ke ne ke netefatsa hore ke pakela batho ba sa utlweng ditsebeng. Ka mohlala, ha ke le toropong ya Montreal ke ile ka pakela mohlankana e mong ya bitswang Eddie Tager, ya neng a le sehlopheng sa ditsotsi. O ile a kopanela phuthehong ya puo ya matsoho e Laval, Quebec ho fihlela a hlokahala selemong se fetileng. Ke ile ka boela ka kopana le Juan Ardanez eo, jwaloka Baberea ba mehleng ya Bibele, a ileng etsa dipatlisiso ka ho nepahala ha molaetsa wa Bibele. (Lik. 17:10, 11) Le yena o ile a amohela nnete mme a sebeletsa Jehova ka botshepehi e le moholo Ottawa e Ontario ho isa lefung.

Bopaki ba phatlalatsa ka 1950

Ka 1950, ke ile ka fallela toropong ya Vancouver. Le hoja ke ne ke rata ho ruta batho ba sa utlweng Bibele, nke ke ka lebala ketsahalo ya ha ke ne ke pakela mosadi e mong ya utlwang seterateng eo lebitso la hae e leng Chris Spicer. Mosadi eo o ile a amohela makasine eo ke neng ke ile ka mo fa yona mme a nkopa hore ke tle ha hae e le hore ke kopane le monna  wa hae, Gary. Ke ile ka ya mme ra ba le moqoqo o mo telele re buisana ka ho ngola fatshe. Re ile ra qetelana ka nako eo, empa ke ile ka makala haholo ha ka mora dilemo tse seng kae ba mpona ka hara letshwele le leholo kopanong e neng e tshwaretswe Toronto, Ontario. Ebile Gary o ne a tlo kolobetswa tsatsing leo. Ketsahalo eo e ile ya mpontsha bohlokwa ba ho ruta batho Bibele, hobane ha re tsebe hore na peo ya nnete e tla mela neng le hore e tla mela ho kae.

Ha nako e ntse e ya, ke ile ka kgutlela Saskatoon. Ha ke le moo ke ile ka kopana le Mme e mong ya ileng a nkopa hore ke ithute le bana ba hae Bibele bao mabitso a bona e leng Jean le Joan Rothenberger, ba neng ba kena sekolo seo nkileng ka se kena. Ha ho a nka le nako e telele, ke ha ba se ba qoqela bana ba bang sekolong dintho tseo ba neng ba ithuta tsona Bibeleng. Qetellong, bana ba 5 ba neng ba kena le bona ka tlelaseng, e ile ya eba Dipaki Tsa Jehova. E mong eo ke ileng ka mo pakela ke Eunice. Ke ile ka qala ho kopana le Eunice sekolong ha ke ne ke etsa tlelase ya ho qetela. Ha re ntse re le sekolo ka nako eo, o ile a mpha pompong mme a nkopa hore re be metswalle. E ile ya ebe Mosadi wa ka!

Morabo rona Walter Markin le Moradi wabo rona Eunice ka 1960 le ka 1989

Ha Mme wa Eunice a tseba hore ngwana wa hae o ithuta Bibele, o ile a re prinsepala a mo ntshe sekolong. A ba a nka dibuka tseo Eunice a neng a ithuta Bibele ka tsona. Le ha hole jwalo, Eunice o ile a etsa hore Jehova ebe yena ya tlang pele bophelong ba hae. O ile a bolella batswadi ba hae hore o batla ho kolobetswa, yaba ba re ho yena: “Ha o ba Paki ya Jehova feela, o tsamaye ntlong ena!” Ha Eunice a le dilemo tse 17, o ile a tswa lapeng, yaba lelapa le leng la Dipaki le dula le yena. O ile a tswelapele ka ho ithuta mme a kolobetswa. Re ile ra nyalana ka 1960, empa batswadi ba hae ha ba a ka ba tla lenyalong la rona. Ha dilemo di ntse di feta, ba ile ba tla ho rona mme ba bontsha hore ba hlompha tumelo ya rona le tsela eo re hodisitseng bana ba rona ka yona.

 JEHOVA O NE A NTLHOKOMETSE

Mora wa ka Nicholas le mosadi wa hae Deborah, ba sebeletsa Bethele e London

Le hoja re ne re sa utlwe ditsebeng, re ile ra hodisa bashemane ba 7 ba utlwang. Ho ne ho se bonolo, empa re ile ra etsa bonnete ba hore re ba ruta puo ya matsoho e le hore re ka bua le bona le ho ba ruta Bibele. Bara le baradi babo rona phuthehong, ba ile ba re thusa haholo. Ka mohlala, motswadi e mong o ile a re ngolla lengolo a re bolella hore mora wa rona e mong o ntse a bua dintho tse mpe ka sebokeng. Re ile ra sebetsana le bothata boo. Hona jwale bara ba rona ba bane e leng, James, Jerry, Nicholas, le Steven, ba sebeletsa Jehova ka botshepehi le malapa a bona. Kaofela ha bona ba le bane jwalo, ke baholo ka phuthehong. E mong e leng Nicholas le mosadi wa hae Deborah, ba thusa ofisi ya phetolelo ya puo ya matsoho lekaleng le Britain, ha Steven le mosadi wa hae Shannan bona ba sebetsa ofising ya phetolelo ya puo ya matsoho lekaleng la United States.

Bara ba ka ba bang e leng James, Jerry, le Steven le basadi ba bona ba tshehetsa mosebetsi wa boboledi ka puo ya matsoho ka ditsela tse fapaneng

Kgwedi pele ho kgwedi eo re neng re lokela ho ba le dilemo tse 40 re nyalane, Eunice o ile a hlokahala ka lebaka la kankere. O ne a le matla ha a ntse a lwantshana le nako tseo tse thata. Tumelo ya hae ya ho tsoswa ha bafu e ile ya mo matlafatsa. Ke labalabela ho boela ke mmona hape.

Faye le James, Jerry le Evelyn, Shannan le Steven

Ka February 2012, ke ile ka wa yaba ke robeha noka, ho ne ho hlakile hore ke tlo hloka thuso. Kahoo ke ile ka dula le mora e mong waka le mosadi wa hae. Hona jwale re kopanela phuthehong ya Calgary ya puo ya matsoho, mme ke ntse ke sebeletsa jwaloka moholo moo. Ha e le hantle, lena ke lekgetlo la pele ke kopanele phuthehong e sebedisang puo ya matsoho. Nanaha feela! Ke ne ke le Phuthehong ya puo ya Senyesemane dilemo tsena kaofela ho tloha ka 1946. Empa potso ke hore na ke ne ke kgona ho tswela pele jwang ka phuthehong? Jehova o ile a phethahatsa tshepiso ya hae ya ho hlokomela ngwana ya senang ntate. (Pes. 10:14) Ke leboha batho ba ileng ba nthusa ka ho nngolla dintlha, ho ithuta puo ya matsoho e le hore ba ka bua le nna le ho ntolokela ha ba bang ba bua kapa ba fana ka puo.

O tswa sekolong sa bopulamadiboho sa Puo ya Matsoho ya Amerika a le dilemo di 79

Ke nnete hore ka dinako tse ding ke ne ke ferekana ebile ke batla ho tela, hobane ke ne ke sa utlwisise seo batho ba se buang hape ho ne ho bonahala eka batho ha ba utlwisise ditlhoko tsa ba sa utlweng. Leha hole jwalo, ha nako eo e ne e fihla,ke ne ke nahana ka mantswe a Petrose ha a ne a re ho Jesu: “Morena, re tla tloha re ye ho mang? Ke wena ya nang le dipolelo tsa bophelo bo sa feleng.” (Joh. 6:66-68) Jwale ka bara le baradi babo rona ba bang ba sa utlweng, ke ile ka ithuta ho ba le mamello. Ke ile ka ithuta ho emela Jehova le mokgatlo wa hae mme seo se ile sa ntswela molemo. Hona jwale ke kgona ho ithuta ka Jehova ka puo ya ka hape ke thabela ho ya dikopanong le ho ba le batho ba buang puo ya matsoho. Kannete, ke bile le nako e monate ya ho sebeletsa Jehova Modimo wa rona mme ka fumana di tholwana tse ntle.