Ka mora hore Jesu a qete hoo e ka bang selemo le dikgwedi tse tsheletseng a ntse a bolella batho ka Mmuso wa Modimo, o ile a lokela ho etsa qeto ya bohlokwa. O ne a tla kgetha bomang hore ba sebetse haufi le yena? O ne a tla kwetlisa bomang hore ba etelle pele phutheho ya Bokreste? Jesu o ne a hloka hore Jehova a mo thuse e le hore a etse qeto. Kahoo, a ya thabeng ho ya rapela a le mong bosiu bohle. Yaba hoseng, o bitsa barutuwa ba bang ba hae mme o kgetha ba 12 hore e be baapostola. Na o tseba mabitso a bona? Ke Petrose, Andrease, Jakobo, Johanne, Filipi, Bartholome, Thomase, Matheu, Jakobo mora Alfiase, Thadiase, Simone le Judase Iskariota.

Andrease, Petrose, Filipi, Jakobo

Baapostola bana ba 12 ba ne ba tla ya le Jesu hohle moo a yang teng. O ile a ba kwetlisa mme ka mora moo a ba roma hore ba ilo ruta ba le bang. Jehova o ile a ba fa matla a ho leleka bademona le a ho fodisa batho ba kulang.

Johanne, Matheu, Bartholome, Thomase

Jesu o ile a re baapostola ba hae ba 12 ke metswalle ya hae mme o ne a ba tshepa. Bafarisi ba ne ba re baapostola ha ba a ruteha. Empa Jesu o ne a ba rutile ho etsa mosebetsi. Ba ne ba tla ba le Jesu  pele a shwa le ka mora hore a tsoswe. Ba bangata ba baapostola bana ba 12 ba ne ba tswa Galilea, e leng moo Jesu a neng a tswa teng. Ba bang ba ne ba nyetse.

Jakobo mora wa Alfiase, Judase Iskariota, Thadiase, Simone

Baapostola ba ne ba sa phethahala mme ba etsa diphoso. Ka dinako tse ding, ba ne ba bua ba sa nahana ebile ba etsa diqeto tse fosahetseng. Ka dinako tse ding, ba se na mamello. Ba etsa kgang ka hore na ke mang e moholo ho e mong. Empa ba ne ba rata ho thusa batho ba bile ba rata Jehova. E ne e tla ba bona ba qalang phutheho ya Bokreste ka mora hore Jesu a nyolohele lehodimong.

“Ke le bitsitse metswalle, hobane dintho tsohle tseo ke di utlwileng ho Ntate ke le tsebisitse tsona.”—Johanne 15:15