LEFASE lowa le tlele ka dilo tsa gore di ka re šuhlašuhla, byalo mo re nyaka go dula re bebiye kela go ba le khutšo, di nyaka re karakare. Le mo re ka fo ba re le nayo, a go lola go maka gore yi sa tloge. Lentsu la Modimo le re king so se ka makang gore re bebe tsa mannete le go dula re bebiye go ya go yye? Ba bangwana bona re ka ba gelepa byang gore ba bebe le bona?

KING SA GO KA MAKA GORE RE BEBE TSA MANNETE?

Re kwa re na le khutšo ya mannete mo go se na tsa go re tshosanya kela tsa go re kwatisa. Fote di nyaka re be le senghana sa gabutši le ba bangwana. Sa go feta ka mokana ga tsona ke gore re be le senghana le Modimo, ka mokg’onone re nyoko kraya khutšo ya mannete. Byalo re ka di maka byang tsotsone?

Go šekela ka tsa lephelo go maka gore ba go tlala ba sa duli ba bebiye

Mo re theetsela melawo ya Jehova ya go loka le ditšhiko tsa gona, re šupetsa gore re ya mo tshepa fote re nabela go ba le senghana naye sa gore se bebiye. (Jer. 17:7, 8; Jak. 2:22, 23) Mo re maka sosone, le yene o nyoko šutela thina ga rune a boya a re rufa ra kwa le ka ku teng ga dipelo re bebiye. Jesaya 32:17 yi re: “Maphomela ya go loka ga mannete ke khutšo, ke mokane go loka ga mannete go leya khutšo ya go sa kgwalale le go tšhireletsega.” Re nyoko kraya khutšo ya mannete mo re theetsela Jehova di re baba.—Jes. 48:18, 19.

Papa wa rune wa ku legedimong o re neyye selo se sengwana sa gore se re gelepa gore re bebe go ya go yye, selo sone ke moya wage wa go hlawolega.—Meber. 9:31.

MOYA WA MODIMO WO RE TŠHUTISA GO BEBA

Mopostola Pawulo ga letheto lage la mo a bolabola ka “diyengwa tsa moya,” selo sa boraro so a se hlayyeng ke go beba. (Magal. 5:22, 23) Ka taba la gore moya wa Modimo ke wona wo makang gore re bebe tsa mannete, di nyaka re wo lesetse wo re yetetse gore re thog’o beba tsa mannete. Tla re boneneng gore moya wa Modimo wo re gelepa ka mokgwa mang gore re bebe.

 Sa mathomo ke gore mo re bala Lentsu la Modimo ka moka matšatši, re nyoko thomisa go ba le khutšo kela gona go beba. (Pis. 1:2, 3) Mo re kene re ghayela ka tso Baebele yi di tšhutisang, moya wa Modimo wo re gelepa go kwisisa ka mokg’o Jehova a naganang ga dilo tsa go tlala. Mo re beyisa, Modimo aa tšhentšhi, re ya di bona gore o maka ying gore a dule a bebiye le gore ke ntaba taba yowa ya go beba a yi tseyela hlogong. Mo re berekisa so re se tšhutang ga Lentsu la Modimo, le rune beng re ko kwa gore re bebiye tse dingwana tsa go makatsa.—Diy. 3:1, 2.

Sa bobedi ke sowa: Di nyaka re kgopele moya wa go hlawolega wa Modimo. (Luka 11:13) Jehova o re tshepisa gore mo re ka mo yikela gore a re gelepe, “go beba ga Modimo ga gore go šiya mehlobo ka moka ya go kwisisa go nyoko koramela dipelo tsa [rune] le monagano ya [rune] ka Kreste Jeso.” (Mafil. 4:6, 7) Mo re dula re kgopela Jehova gore a re neye moya wage, Modimo yewa wa rune o maka gore bo ba nang le senghana sa gabutši naye ba bebe ka ku teng ga dipelo tsa bona.—Maroma 15:13.

Ba bangwana taba yo yi bolabolang ke Lengwalo lowa ba yi berekisiye byang ba šinya ba tikwa gore bona le Jehova ba kwana gabutši, le bona beng a ba kokone ke selo fote le ga batho ba bangwana ba tshwarana nabo gabutši?

SO SE BA GELEPIYENG GORE BA BEBE GO YA GO YYE

Lekgono ka ho phutegong ya Sekreste, go na le ba gore ke mo ba “fo yakgoswa ba kwatakwata” mara gana byalo ba naganelana tse dibutši, ba na le pelo ye butši, ba lefisa pelo fote ba bereka le ba bangwana ba bebiye. * (Diy. 29:22) Tla re bolaboleneng ka magageru ya mangwana ka mabedi ya gore ke mo ma le ka mokg’onone, mara ma yye ma gelepiwa gore ma lahle mekgwa yone ya go fo kwatakwata ke mokane ma ba le khutšo le ya mangwana.

Go berekisa ditšhiko tsa Baebele le go rapelela moya wa Modimo go nyoko re gepela gore re thog’o dula re bebiye

Mekgwa ya go sa loka ya David yi tlolele le ka ganong. Mo a soko bane a tineyela ga Modimo, ke mo a kwana natso ka matla tsa go solasola ba bangwana a biye a bolabola le ba gabo ka go ba kgwasolanya. Mo nako yi kene yi ya, David o yye a di bona gore di nyaka a tšhentšhe, a bebe. O makiye king gore a bebe? O re: “Ke f’lo re go thomisa  go berekisa ditšhiko tsa Baebele, ka kwa nna le ba gešo re šele re hlompana ka matla.”

Rachel o yye a sinya ke ka mokg’o a gudisiwweng ka gona. O re, “Le gana byalo di sa nhlopa tsa go fo kwatakwata ka taba la gore ke golele ga mutši wa gore ke mo re tobelana gatleletlele.” O gelepiye king gore a bebe? O re, “Ke mo ke kgopela Jehova ke sa fetse gore a n’gelepe.

David le Rachel ke batho bo re ka bonang ka bona gore mo re berekisa ditšhiko tsa Baebele fote re tisamela ka moya wa Modimo, re ka di kgona go beba. Le mo lefase lowa le re yinghayinghisa, re ka tikwa gore le rune re bebiye ke mokane ra thomisa go tshwarana gabutši ka mitšing ya rune le mo re na le magageru bo go leng Makreste. Mara Jehova o re “re tshwarane le batho ka mokana ga bona re bebiye.” (Maroma 12:18) Mara nje tsotsone di ka makega, fote re nyoko boyela king mo re leketsa go ba le khutšo?

KARAKARELA GO DULA O BEBIYE MO O NA LE BA BANGWANA

Mo re ye tšhomayeleng, re nyaka batho ba gelepa ke ditaba tsowa tsa go beba tsa go bolabola ka Mmušo wa Modimo. (Jes. 9:6, 7; Mat. 24:14) Sa go jabodisa ke gore ba go tlala ba yye ba di jabolela. A ba sa šekela kela go kwatisa ke tso ba bonang di makega. Gana byalo ba na le tshepo ya mannete ka tso di nyoko makegang ku mahlong fote sosone se ba tšhofa gore ba “nyakane le go beba ba boye ba go lelekise.”—Pis. 34:14.

Nnete a yi ba go tlala ba gore ba fo napa ba thomisa le go fo kwana le ditaba tsowa tsa rune. (Joh. 3:19) Mara re gelepa ke moya wa Modimo gore re tšhomayele ditaba tsa go bafala re bebiye fote re hlompa. Mo re maka tsotsone, re šupetsa gore re kwa tso Jeso a itsering re di make ga Matewu 10:11-13, tsa gore: “Ba tamiseneng mo le kena ga mutši wonone. Mo nkare mutši wone wo gabutši, nkare o ka beba ka mokg’o le nabelang; mara mo nkare a wo gabutši, go beba hone ga lune go boyele ga lune.” Mo re latelela tso Jeso a re butsiyeng tsona, re nyoko dula re bebiye mara re na le tshepo ya gore tšatši le lengwana, ba ko re theetseleng.

Mo re le mahlong ga bo ba go bereka mmušo, re bolabola nabo ka go ba hlompa—le mo ba bangwana ba tinisa ke mmereko wa rune. Mo re fo beyisa, mmušo wa poleke ye nngwana ya Afrikha o yye wa rakela gore tsa go yaga Diholo tsa Mmušo di sa ye mahlong ka taba la go kgera ba bangwana ka khala. Mogageru ye mongwana wa gore ke mo go le morumiwa ga poleke yonone ya Afrikha, ba yye ba re a ye ga Khomišinara ye Mogolo wa ku London ya England a ye leketsa go timula ditaba. Ke mo a ye hlatollela khomišinara gore mmereko wa Dihlatse tsa Jehova a yi wa go hlopana le batho. Ayitsano o yye a phomelela?

Yene mong o re: “Mo ke segela ga ofisi ya mo o sa kena, ke bonne ka mokg’o ye a berekang hone ofisi a yapereng ka gona, ka fetsa le pelo gore ke mošaga wa batho bala ke tšhutiyeng mmolabolo wa bona. Ka kena ka mo tamisa ka segagabo. A sa khamisiye, a mputsisa gore, ‘O tl’le maka ying mo?’ Ka mo fetola ke bebiye ka re ke tlele ga Khomišinara ye Mogolo. A mo fowunela, ke mokane mo a nyarela a segela a ntamisa ka mmolabolo wa polekeng yone. Mo re fetsa go tamisana, ka mo hlatollela ka mokg’o mmereko wa Dihlatse o sa hlopeng batho, ka nako yonone ke mo a ntheetsele a sa ponyaponye le mahlo.”

Mo mogageru yewa a kene a hlatolla ka go hlompa, khomišinara o yye a šinya a di bona gore ke mo a tlonyegiye mo a rakela mmereko wowa wa rune. Ka moragonyana, mmušo wa polekeng yonone ya Afrikha o yye wa re ba ye mahlong ka mmereko wone wa go yaga. Majabolelo ya ke mo ma le gona a ma hlayisege! Go fo ba ka mokg’onone, go hlompa batho ba bangwana go na le maphomela ya gabutši—le go beba go gana hone.

DULA O BEBIYE

Batho ba Jehova lekgono ba tshwarana gabutši ka go beba. Mo o karakarela go ba le seyengwa sowa sa moya, o nyoko yeketsa go beba gone. Se segolo ka matla ke gore o nyoko jabodisa Jehova, wa dula o bebiye, wa boya wa rufiwa ka go beba go ya go yye lefaseng la nyuwane la Modimo.—2 Pet. 3:13, 14.

^ ser. 13 Ga hlogotaba ye nngwana re nyoko tla re bolabola ka go ba le pelo ye butši ga letheto lowa la diyengwa tsa moya wa Modimo wa go hlawolega.