Tshelela ga tsa ka teng

Tshelela ga molokologano wa tsa ka teng

Dihlatse tsa Jehofa

Kgeta mmolabolo Sepulana

Diputsiso tsa bo ba Šeleng ba Badiye

Diputsiso tsa bo ba Šeleng ba Badiye

Ga “Hlatollo ya Lefase la Nyuwane ya Mangwalo ya go Yela,” (ya Sekgowa) ya 2013, go bolabodiwa ka batho ba Modimo ga Pisalema 144:12-15. Mathomisong taba yowa ke mo yi kwala yi rela batho ba dipelo tsa go befa ba go tšwa ba sepela, bo go bolabodiwweng ka bona ga temanyana 11. Ke ntaba mantsu yane ma fetodiwwe?

Ka mokg’o Seheberu se bolabodiwang ka gona, mantsu yawa maa kwala ma le ka mabedi ga wona. Byalo, tso di leng ga hlatollo yo ya nyuwane di makiwwe ka taba la dilo tsowa tsa ka mo tlase:

  1. Lentsu lowa le berekisiwweng la nyuwane le kwala gabutši go ya ka mabolabolelo le mabeyelo ya mantsu. Gore Pisalema 144:12-15 yi yelana byang le ditemanyana tso di leng ka kgakala ga mone, o ka thog’o di kwisisa mo o ka tšiba gore lentsu la ku mathomisong ga temanyana 12 le ra gore king, lentsu lone ba re ke asher ka Seheberu. Lentsu lowa la asher le ka beyiwa ka ditsela tsa go tlala. Ka dinako tse dingwana le ka tseyiwa go tshwana le mantsu ya ma gahlanisiwang gore ma bolabole taba ya go kwala, mantsu ya go tshwana le “yewa” kela “bowa.” Lentsu lowa la gore “yewa” ke lona la gore ke mo le berekisiwwe ga hlatollo yela ya mathomo ya gore yi fetodiwwe. Sone se rela gore dilo tsa gabutši tso go bolabodiwang ka tsona ga temanyana 12 go segela ga 14 ke mo di rela batho ba go maka tsa go befa, bo go bolabodiwweng ka bona ga ditemanyana tsa ka kgakala ga tsone. Mara asher fote yi ka ba yi bolabolela maphomela, ke mokane yi ka hlatolliwa go le “gore” “gore go” kela, “ke mokane.” Lentsu la gore “ke mokane” ke lona la gore le berekisiwwe ga hlatollo ya nyuwane ya Sekgowa ya Baebele ya 2013 le ga tse dingwana Dibaebele.

  2. Lentsu lowa la nyuwane le fo re kwatla ga pisalema yowa ka mokana ga yona. Ba go tlala ba kwisisa gore ka mokg’o lentsu lo la gore “ke mokane” le berekisiwweng ka gona mo ga temanyana 12 le rela gore tsa go rufiwa tso di hlayiwang ga temanyana 12 go segela ka 14 di rela batho ba go loka—bo ba kgopelang go ‘phonisiwa’ ga ba dipelo tsa go befa. (temanyana 11). Taba yowa ya gore yi tšhentšhiwwe yi bonala le ga temanyana 15, ga gore lentsu lo la go “jabola” le nyarela gabedi fote le yelana gabutši le yawa ya mangwana, a ma šiyane. Byalo, dilo tsone di šupetsa gore go jabola ka mokg’onone go nyoko ba ga batho ba go tshwana—ba gore “wa bona Modimo ke Jehova!” O sa lebale fote gore Seheberu sela sa botala ke mo se hloka ditwaba tsa go go lawola mo o bala. Byalo taba yone ya maka gore bo ba hlatollang ba thomise ka go tiputsisa gore taba yowa yi rela ying gore ba thog’o yi beya gabutši, ba kene ba naganne ka mokgwa wa go ngwala le wa go reta ka Seheberu, go hlofiwa ga mantsu, le ditemanyana tse dingwana tsa Baebele tsa go yelana le yowa.

  3. Mantsu ya ma fetodiwweng ma yelana gabutši le ditemanyana tsa Dibaebele tse dingwana, tsa gore Modimo o tshepisa gore o nyoko rufa batho bage ga tsona mo ba ya mahlong ba tshepega. Ka taba la go lukisiwa ga taba yowa yi hlatollang ke lentsu lowa la gore asher, pisalema gana byalo yi šupetsa Dafita a krayye tshepo ya gore mo Modimo a šele a phonisiye setšhaba sa Maisrayele ga manaba, O nyoko rufa batho ka mojabolo fote dilo tsa bona di nyoko wolologa. (Lef. 26:9, 10; Dot. 7:13; Pis. 128:1-6) Mo re beyisa, Dotoronoma 28:4 yi re: “Bana bago ba nyoko rufiwa, ka moka le diyengwa tsa mobu wago le dinamane tsa morape wago, tsa dikgomo le dinku tsago.” Yowa ke nnete ka taba la gore ka nako tsela go buša morwayi wa Dafita ye ba reng ke Solomone, setšhabeng ke mo go bebiye fote lephelo le natefa. Fote ka mokg’o Solomone ga tse dingwana ne a lawola ka gona di šupetsa gabutši so se nyoko tlang se makega mo go lawola Mesiya.—1 Mag. 4:20, 21; Pis. 72:1-20.

Go fetsa taba ke gore, mantsu ya ma fetodiwweng ya ma leng ga Pisalema 144 a ma tšhentšhi ka mokg’o re kwisisang tso Baebele yi di tšhutisang. Mara, mantsu yane ma maka gore pisalema yowa ka mokana ga yona yi nape yi hlatolla gabutši setshepiso so malata ya Jehova ma se yemeleng—sa gore Modimo a tlose batho ba dipelo tsa go befa, ke mokane a leyele bo ba lukiyeng khutšo ya go ya go yye le lephelo la go natefa la go jabodisa.—Pis. 37:10, 11.