Huti le conținutoste

Huti le cuprinsoste

 I Lecţia 7

So si o Thagarimos, sau i Împărăția, le Devleschi?

So si o Thagarimos, sau i Împărăția, le Devleschi?

1. So si o Thagarimos le Devlesco?

Sostar si o Isus o mai lașio Thagar? (MARCU 1:40-42)

O Thagarimos le Devlesco si iech guverno cerisco. Vo va paruvela sea-l coaver guvernea thai va cherela ca i voia le Devleschi te avel cherdi na numai ando cerii, tha i pi phuv. Anda codoia, i vestea andoa Thagarimos le Devlesco si iech vestea lași. Pa hanțî timpo, cadoa Thagarimos va împlinila i nevoia-l manușenghi te ave-le iech conducerea mai lași thai va unila sea-l manușen pa-i phuv. — Citisar Daniel 2:44; Matei 6:9, 10; 24:14.

O Iehova șiutea pesche Șiaves, le Isusos Cristos, Thagar pesche Thagarimasco. — Citisar Revelația 11:15.

2. Sostar si o Isus o mai lașio Thagar?

O Șiav le Devlesco si o mai lașio Thagar pentru că silo blândo thai cherel oricana so si ciacio (Ioan 1:14). Les siles o zuralimos te cherel mișto le manușenghe pentru că va raila andoa cerii pi phuv. Pala so sas jiuvindime, o Isus vazdilo ando cerii thai ‘șiutea-pe la ciaciate le Iehovaschi’, ajucărindoi te avel cherdo Thagar (Evrei 10:12, 13). Cana pherdilo o timpo, o Del dea-les o zuralimos te rail. — Citisar Daniel 7:13, 14.

3. Con va raila le Isusoia?

I Biblia phenel că o Isus va raila ando cerii ande-ch than codolența cai phendo-lenghe ‘le sfinți’ (Daniel 7:27). O mai anglal alome te cheren partea anda cadal manuș sas le apostoli fidelo le Isusosche. O Iehova continuisardea te  alol i avren sar cadala, murș thai jiuvlea ji ande amare ghiesa. Cadea sar o Isus, von sile jiuvindime sar spiritea. — Citisar Ioan 14:1-3; 1 Corinteni 15:42-44.

Sode manuș va jiana ando cerii? O Isus phendea anda lende că si iech „turma țâni” (Luca 12:32). Lengo număro completo va avela 144 000, cai va guvernina le Isusoia pa-i phuv. — Citisar Revelația 14:1.

4. So întâmplosailea cana o Isus începosardea te rail?

O Isus sas cherdo Thagar ando bărș 1914. * I iechto buchi cai cherdea-la o Isus sar Thagar sas te șiudel le Satanos thai lesche demonen pi phuv. Astardo holeatar o Satan începosardea te cherel nasulimata pe sea i phuv (Revelația 12:7-10, 12). De-anda codo bărș, i situația la lumeachi nasulisaili mai but. Le războaia, le bocha, le bare nasfalimata thai le izdraimata phuveacă cheren partea anda-ch „semno” cai sicavel că manai but ji cana o Thagarimos va lela tela pesco zuralimos sea-i phuv. — Citisar Luca 21:7, 10, 11, 31.

5. So cherel o Thagarimos le Devlesco?

Prin i lucrarea la predicareachi pe sea-i phuv, o Thagarimos le Devlesco chidel deja iech bari mulțimea manușenghi anda sea-l thema. Cadala train andi pacea iech avreia. Milioanea manușenghe cai sile umilo mechen-pe teloa vast le Isusosco. O Thagarimos le Devlesco va ocrotila-le cana va distrugila cadoa sistemo nasul pa-i phuv. Sea cai camen te aven-le cadal binecuvântări le Thagarimasche trebun te sichion te ascultin catoa Isus. — Citisar Revelația 7:9, 14, 16, 17.

Andi 1 000 le bărșănghi, o Thagarimos va cherela ca o scopo cai sas le Devles mai anglal le manușența te pherdiol-pe. Sea i phuv va avela iech paradiso. Pala sea cadala, o Isus va dela parpale o Thagarimos pesche Dadesche (1 Corinteni 15:24-26). Prinjianes chanivas casche cameias te des duma andoa Thagarimos le Devlesco? — Citisar o Psalmo 37:10, 11, 29.

 

^ par. 6 Caște aflis mai but andai profeția cai cherela i Biblia andoa bărș 1914, dich le pagini 215-218 andoa lil Ce ne învață în realitate Biblia?.