Huti le conținutoste

Huti le cuprinsoste

 I LECȚIA 8

So însemnol anda tu i moartea le Isusoschi?

So însemnol anda tu i moartea le Isusoschi?

O Isus mulo ca ame te traisaras. (Ioan 3:16)

Pala trin ghiesa cata i moartea le Isusoschi, chichiva juvlea avile cai lesco mormânto, dar ande leste nas chonic. O Iehova juvindisardeas le Isusos.

Pala codoia o Isus sicadilo pesche apostolenghe.

Da, o Iehova juvindisardea le Isusos sar fiinţa spiritualo zurali thai bi te mai merel. Lesche discipoli dichleles cana vazdilo ando ceri.

 O Del juvindisardeas le Isusos thai cherdea les Rege pesche Regatosco. (Daniel 7:13, 14)

O Isus dea peschi viaţa caşte pochinel o bezăh andai lumea (Matei 20:28). Cadaia si i răscumpărarea cai cherel posibilo caşte traisaras veşnico.

O Iehova numisardea le Isusos rege pai phuv. Lesa va avena 144 000 manuşa fidelo, juvindime te train ando ceri. O Isus thai le 144 000 sile iech guverno ciacio ando ceri: O Thagarimos sau o Regato le Devlesco (Revelaţia 14:1-3).

O Regato le Devlesco va cherela i phuv iech Paradiso. Ci va mai avena războaia, ciorâmos, boch, thai ci nasulimos. Le manuş va avena ciaces fericime (Psalmul 145:16).