Huti le conținutoste

Huti coa duito menio

Huti le cuprinsoste

Le Martori le Iehovasche

Rromani (România)

Ascultisar le Devlestar thai va traiia veşnico

 I LECȚIA 10

So binecuvântări va avena anda cola save ascultin le Devlestar?

So binecuvântări va avena anda cola save ascultin le Devlestar?

O mai but anda le manuş cai mule va juvindina pi phuv. (Faptele 24:15)

Imaginisar tuche le binecuvântări cai va avena tu te ascultiia cata-o Iehova. Va avela tu iech sastimos perfecto; chonic ci va mai avela nasfalo ci infirmo. Ci va mai avena manuşa nasul; va daştia te pachias ande sea manuşa.

Ci va mai avena asfa, ducha sau suferinţa. Chonic ci va mai phuriola thai ci va mai merela.

 Paşa tu va avena che amala vi chi familia. I viaţa ando Paradiso va avela but şucar.

Chonic ci va mai traila ande-i dar. Le manuş va avena ciaces fericime.

O Regato le Devlesco va thola şero sea-l duchango. (Revelaţia 21:3, 4)

 

RODE MAI BUT

I VESTEA LAȘI LE DEVLESTAR

Savo si o scopo le Devlesco la phuveaia?

I Biblia phenel-amenghe sostar cherdea o Del i phuv, cana va șiola-pe șăro le duchenghe thai ce viitorii si te avel la phuvea thai le manușen cai train pe late.

MANG IECH STUDIO BIBLICO

Sostar te studiis i Biblia?

I Biblia del răspunsuri le bare puşimatande la viaţache anda milioanea manuşenghe pa sea-i phuv. Cames te araches-le vi tu?