Huti le conținutoste

Huti coa duito menio

Huti le cuprinsoste

Le Martori le Iehovasche

Rromani (România)

Ascultisar le Devlestar thai va traiia veşnico

 I LECȚIA 11

Aşunel amen o Iehova?

Aşunel amen o Iehova?

O Del ascultil amare rugăciuni. (1 Petru 3:12)

O Iehova si „O Ascultătorii la rugăciuneaco” (Psalmul 65:2). Vo camel te das duma leia anda-o ilo.

Rughisao tu numai coa Iehova thai na aver chanivaste.

 Daisaras te rughisaoas ame anda but buchia. (1 Ioan 5:14)

Rughisao tu ca i voia le Devleschi te cherdol pi phuv cadea sar sili ando ceri.

Rughisao tu ando anav le Isusosco caşte sicaves că preţuis so cherdea vo anda tu.

Mang le Iehovasche te ajutil tu te cheres so si mişto. Daştis te rughis tu anda-o hamos, te araches buchi, te avel tu cai te beşes, hureaimos thai sastimos.