Huti le conținutoste

Huti coa duito menio

Le Martori le Iehovasche

Rromani (România)

Tela casco zuralimos si i lumea?

Tela casco zuralimos si i lumea?

Pheneias că . . .

  • le Devlesco?

  • le manușengo?

  • aver chanivasco?

 SO PHENEL I BIBLIA:

„Sea-i lumea pașliol ando Nasul.” (1 Ioan 5:19, Cornilescu, 1996, limba română)

„O Șiav le Devlesco . . . anda cadaia sicadi-Lo: caște distrugil le buchia le Diavolosche.” (1 Ioan 3:8)

SAR AJUTIL-TU TE JIANES CADAIA:

Das amari sama sostar si probleme andi lumea (Revelația 12:12)

Same motivea zurale te pachias că i lumea cadaia va avela parudi ande-ch lumea mai lași (1 Ioan 2:17)

 DAISARAS TE PACHIAS ANDI BIBLIA?

Da, si but motivea, acana phenas trin:

  • I conducerea-l Satanoschi va avela chosli. O Iehova alosardea te șiol șăro la stăpânireacă le Satanoschi pal manuș. Vo promitil ‘te ane-les chanceste . . . le Diavolos’ thai te chosel sea o nasulimos cai cherdea-les cadava (Evrei 2:14, Traducerea lumii noi).

  • O Del alosardea le Isusos Cristos te conducil i lumea. O Isus si cu sea ande aver felo decât o conducătorii nasul thai egoisto cadala lumeaco. Ande soste priveal o raimos le Isusosco, o Del promitil: „Les va avela-les mila colestar cai siles condiția umilo thai le ciorăstar . . . Va hastravela lengo sufleto nasulimastar thai violențatar” (o Psalmo 72:13, 14).

  • O Del ci daștil te hohavel. I Biblia phenel claro: „Ci daștil-pe ca o Del te hohavel” (Evrei 6:18). Cana o Iehova cherel iech promisiunea, so promitil vo si ca și cherdo! (Isaia 55:10, 11) „O conducătorii cadala lumeaco va avela șiudino avri.” (Ioan 12:31)

 GÂNDISAO-TU:

Sar va avela i lumea pala so laco conducătorii va avela dureardo?

I Biblia răspunzol cadal pușimaste ando PSALMO 37:10, 11 thai andi REVELAȚIA 21:3, 4.

RODE MAI BUT

I VESTEA LAȘI LE DEVLESTAR

Savo si o scopo le Devlesco la phuveaia?

I Biblia phenel-amenghe sostar cherdea o Del i phuv, cana va șiola-pe șăro le duchenghe thai ce viitorii si te avel la phuvea thai le manușen cai train pe late.