Huti le conținutoste

Huti coa duito menio

Le Martori le Iehovasche

Rromani (România)

Sar diches o viitorii?

Sar diches o viitorii?

I situaţia anda-i lumea . . .

  • va aşela sa cadea?

  • va avela mai nasul?

  • va avela mai laşi?

 SO PHENEL I BIBLIA

„O Del . . . va chosela sea asfa anda lenghe iacha thai i moartea ci va mai avela. Nici roimos, nici necazo thai nici duch ci va mai avena. Sea buchia cai sas nachle.” (Revelaţia 21:3, 4, Traducerea lumii noi)

SAR AJUTIL TU TE JIANES CADAIA:

Va avela amenghe drago te cheras buchi thai va avel ame so trebul ame (Isaia 65:21–23)

Ci va mai avena nasfalimata thai ducha (Isaia 25:8; 33:24)

Viaţa veşnico thai fericime, paşa chi familia thai che amala (Psalmii 37:11, 29)

 DAŞTIS TE PACHIAS ANDE I BIBLIA?

Da, si but motive, acana phenas dui:

  • O Del daştil te cherel so phendeas. I Biblia phenel că numai O Iehova Del si „Atotputernico”, pentru că vo si o mai zuralo (Revelaţia 15:3). Anda codoia vo daştil te cherel so phendeas, te paruvel i situaţia nasul andai lumea. Pala sar phenel i Biblia „le Devlesche sea si posibilo” (Matei 19:26).

  • O Del camel te cherel sea so phendeas. I Biblia phenel că le Iehovasche ‘si lesche doro’ te juvindil le manuşen cai mule (Iov 14:14, 15).

    O Cuvânto le Devlesco mai phenel că o Isus, le Devlesco şavo, cherdea mişto le nasfalen. Sostar cherdea mişto le nasfalen? Pentru că vo camnea (Marcu 1:40, 41). Ajutindo-i le manuşen thai cherindo-i miştimata vo sicadea că ameal perfecto pesche Dadesa (Ioan 14:9).

    Anda codoia sam siguro că o Iehova thai o Isus camen te ajutin ame, te avel amen iech viitorii fericime! (Psalmii 72:12–14; 145:16; 2 Petru 3:9)

 GÂNDISAO TU

Sar va paruvela o Del i situaţia anda-i lumea te avel mai mişto?

Araches o răspunso andi Biblia co MATEI 6:9, 10 thai co DANIEL 2:44