Xha ki përmbajtja

Xha ki tabela e përmbajtjes

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

Ikllar i çhib rome (shqipëri)

 O SIKLOIPE 6

So llaçho haberi isi e mulengje?

So llaçho haberi isi e mulengje?

1. Kon isi o llaçho haberi e mulengje?

Kana o Jezui gjello ki Betania, jekh gav pashe ko Jerusalemi, lesko mall, o Lazari, isine shtar divesa kaj mullo. I Marta hem i Maria, o phenja e Lazaresqe, gjele e Jezuesar ko grobo. Ot’he qidisaile hem but xhene. Xhanesa so but gëzonde i Marta hem i Maria kana o Jezui vazdindas e Lazares palem ki jeta?Dikh ko Gjoni 11:21-24, 38-44.

I Marta xhanellas o llaçho haberi e mulengje. Oj xhanellas kaj o Jehovai ka vazdellas palem e mulen ki jeta.Dikh ko Jobi 14:14, 15.

2. So qerdjolla e manushencar pallall o meripe?

O Devell phendas e Adamesqe: «Tu isinan praho, hem praho ka qerdjos.»ZANAFILLA 3:19.

O manusha qerdile katar o praho e phuvjako. (Zanafilla 2:7; 3:19) Nanaj amen jekh gji kaj jetonella andre amende. Isinam mas hem rrat, akhall asjekh çhumuni amaro na jetonella pallall o meripe. Kana merasa, ili amari godi merella hem nashtin mendonasa asjekh çhumunesqe. O Lazari na vaqerdas kaj isine ami so qerdas pallall o meripe, sesosqe o mule na xhanena asjekh çhumuni.Dikh ko Psalmi 146:4; Eklisiastiu 9:5, 6, 10.

A phabarella o Devell e mulen ki jag? I Bibla sikavella kaj o mule na xhanena hem na qerena asjekh çhumuni. Akhall, o sikloipe se o Devell phabarella e mulen ki jag isi baro hohaipe kaj holanella e Devles. E Devlesqe as na gjello lesqe ki godi kaj te phabarell e manushen ki jag.Dikh ko Jeremia 7:31.

 3. A mund te vaqeren amengje o mule?

O mule na vaqerena hem na shunena. (Psalmi 115:17) Ama, isi billaçhe engjëja kaj vaqerena e manushencar hem diqhona sar amare manusha kaj mule. (2 Pjetrit 2:4) O Jehovai na mangjella kaj te rodas te vaqeras e mulencar.Dikh ko Ligji i përtërirë 18:10, 11.

4. Kon ka ushtell palem ki jeta?

Milionja manusha kaj mule ka ushten palem xhivde ki phuv. Ili o manusha kaj qerde billaçhe çhumunja hem na shunde asjekhora e Devlesqe, ka ushten palem.Dikh ko Luka 23:43; Veprat 24:15.

O manusha kaj ka ushten palem ki jeta isi len i mundësia te siklon odia kaj isi me çaçe e Devlesqe. Po akhall, mangjollapes te ovell len besimi ko Jezui hem te shunen les. (Zbulesa 20:11-13) Odole kaj ka qeren llaçhe çhumunja ka gëzonen i jeta çdofora ki phuv.Dikh ko Gjoni 5:28, 29.

5. So siklovasa e Jehovaesqe katar o xhivindipe e mulengje?

Isi jekh llaçho haberi e mulengje sesosqe o Devell biçhadas pe Çhaves kaj te merellas amengje. O xhivindipe sikavella amengje so but mangjella amen o Jehovai hem so llaçho isi amencar. Kas mangjesa te diqhes po but kana o mule te aven palem ki jeta?Dikh ko Gjoni 3:16; Romakëve 6:23.