Xha ki përmbajtja

Xha ki dujto menuja

Xha ki tabela e përmbajtjes

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

rome (shqipëri)

O Llaçho haberi katar o Devell!

 O SIKLOIPE 15

Sosqe te siklos po but?

Sosqe te siklos po but?

1. So llaçhipe ka ovell tut po te siklos po but i Bibla?

Tiro mangjipe e Devlesqe barillo katar o sikloipe e Biblaqe. Ama mangjollapes te barjares ili po but akava mangjipe. (1 Pjetrit 2:2) Se vetëm po te siklos katar i Bibla ka oves pashe e Devlesar hem ka jetones sofora.Dikh ko Gjoni 17:3; Juda 21.

Po but te siklos e Devlesqe, po zorano ka qerdjoll tiro besimi. Kana o Devell te diqhell tiro besimi, ka mangjell tut but. (Hebrenjve 11:1, 6) O besimi ka qerell tut te oves pishmani e çhumunengje kaj qerdan po angllall hem te qeres te jetate so mangjella o Devell.Dikh ko Veprat 3:19.

2. Sar ndihmonella e vaveren tiri njohuria e Devlesqe?

Mund te oves mall e Jehovaesar

Odole çhumunja kaj siklillan katar i Bibla, ka mangjes te des ili e vaverengje, se sare amen mangasa te das llaçhe haberja. Po te siklos po but i Bibla, ka xhanes sar te vaqeres e vaverengje o llaçho haberi hem se sosqe besonesa ko Jehovai.Dikh ko Romakëve 10:13-15.

But manusha ko fillimi vaqerena o llaçho haberi pe malengje hem pe manushengje. Ama, vaqer me kujdes kaj ma te holanes len. Ma phen se lengji feja isi billaçhi, po sikav len so ka qerell o Devell ki phuv. O manusha diqhena po but sar sjellinesa tut lencar se odoa kaj vaqeresa.Dikh ko 2 Timoteut 2:24, 25.

3. So miqësia mund te ovell tut e Devlesar?

Kana siklosa katar o Llafi e Devlesko tiri miqësia e Jehovaesar ka ovell po zorani. Po pallall, ka phanlos po but e Jehovaesar hem ka oves pjestari lesqe familjate.Dikh ko 2 Korintasve 6:18.

 4. Sar te phires po angllall?

Ka phires po angllall po te siklos po but katar o Llafi e Devlesko. (Hebrenjve 5:13, 14) Rode kaj jekh Dëshmitari e Jehovaesko te studjonell i Bibla tusar katar o libri Çfarë mëson vërtet Bibla? Po but te siklos katar o Llafi e Devlesko, po llaçhi ka ovell tiri jeta.Dikh ko Psalmi 1:1-3; 73:27, 28.

O llaçho haberi avella katar o Jehovai, jekh Devell i lumtur. Ka oves pashe lesar kana beshesa lesqe manushencar. (Hebrenjve 10:24, 25) Po te qeres so mangjella o Devell ka les i çaçi jeta—i jeta sofora. Te oves pashe e Devlesar isi o po llaçho çhumuni kaj mund te qeres.Dikh ko 1 Timoteut 1:11; 6:19.