Xha ki përmbajtja

Xha ki dujto menuja

Xha ki tabela e përmbajtjes

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

rome (shqipëri)

O Llaçho haberi katar o Devell!

 O SIKLOIPE 1

Kon isi o llaçho haberi?

Kon isi o llaçho haberi?

1. Kon isi o haberi katar o Devell?

O Devell mangjella kaj amen te gëzonas i jeta oprall ki phuv. Ov qerdas i phuv hem so isi llate se mangjella amen. But pashe ov ka anell po llaçhe divesa e manushengje sari ki dynjaja. Ov ka kusell sare o çhumunja kaj qerena amen te cidas billaçhipe.Dikh ko Jeremia 29:11.

Asjekh qeveria na nikadas asjekhora o mudaripe, o nasvalipe hem o meripe. Ama isi jekh llaçho haberi. But pashe o Devell ka nikavell sare o qeverie e manushengje hem ka t’hovell piri qeveria. E Devlesqe manusha ka gëzonen rehati hem llaçho sastipe.Dikh ko Isaia 25:8; 33:24; Danieli 2:44.

2. Sosqe te xhanas akana o llaçho haberi?

Amare hallja ka nashen vetëm kana o Devell te nikavell e billaçhen katar i phuv. (Sofonia 2:3) Kana ka qerdjoll akia? O Llafi e Devlesko vaqerdas po angllall se sar ka ovenas amare divesa. O billaçhe çhumunja kaj dikhasa avdie sikavena se but pashe o Devell ka çhuvell vast.Dikh ko 2 Timoteut 3:1-5.

3. So manglollapes te qerasa?

Manglollapes te siklovas e Devlesqe katar i Bibla. Oj isi sar jekh lill ose qahati kaj jekh mangllo Dad biçhavella pe maksemengje. Oj sikavella amengje sar te jetonas po llaçho avdie hem sar te gëzonas i jeta sofora kaj ka avell. O vavera mund te diqhen tut holasar kaj siklosa i Bibla. Ma mukh kaj te nashen tutar akale llaçhipe vetëm se vaqerena o vavera.Dikh ko Proverbat 29:25; Zbulesa 14:6, 7.