Xha ki përmbajtja

Xha ki tabela e përmbajtjes

O Dëshmitarja e Jehovaesqe

Ikllar i çhib rome (shqipëri)

 O SIKLOIPE 4

Kon isi o Jezu Krishti?

Kon isi o Jezu Krishti?

1. Katar avillo o Jezui?

So manush isine o Jezui kaj sare beshenas lesar?MATEU 11:29; MARKU 10:13-16.

Ndryshe katar o manusha, o Jezui isine engjëlli opre angllall se te avellas ki phuv. (Gjoni 8:23) Ov isine o seftuno çhumuni kaj qerdas o Devell hem sare o vavera çhumunja qerde len soduj. Vetëm o Jezui qerdillo direkt katar o Jehovai, ja sosqe phenasa kaj kokori ov isi o Çhavo e Devlesko. (Gjoni 1:14). O Jezui vaqerdas o llafja e Jehovaesqe, ja sosqe i Bibla phenella kaj isi «o Llafi».Dikh ko Proverbat 8:22, 23, 30; Kolosianëve 1:15, 16.

2. Sosqe avillo o Jezui ki phuv?

O Devell biçhadas pe Çhaves katar opre ki phuv hem nakhadas lesqi jeta ko per e Marijako. Oj isine jekh çhaj bi prandime katar i Judea. Akhall, o dad e Jezuesko na isine manush. (Luka 1:30-35) O Jezui avillo ki phuv kaj (1) te sikavellas odia kaj isi me çaçe e Devlesqe, (2) te muqellas amen jekh shembulli se sar te qeras odia kaj mangjella o Devell ili kana isinam ko billaçhe divesa, hem (3) te dellas piri jeta e përsosur sar «shpërblesa».Dikh ko Mateu 20:28.

3. Sosqe manglollapes amengje jekh shpërblesa?

I shpërblesa isi o çmimi kaj dellapes jekh manushesqe kaj te ovell i lirë katar o meripe. (Dalja 21:29, 30) O Devell na mangjellas kaj o manusha te phurjonas hem te merenas. Katar xhanasa akia? O Devell vaqerdas e seftune manushesqe, e Adamesqe, se po te qerellas «mëkati» ka merellas. Akhall, po ma te qerellas mëkati, ov na ka merellas  asjekhora. (Zanafilla 2:16, 17; 5:5) Sar phenella i Bibla, o meripe «avillo ki dynjaja» katar o Adami. Po pallall, ov nakhadas sare e manushengje o mëkati hem o meripe. Akhall, manglollapes amengje jekh shpërblesa kaj te ovas të lirë katar o meripe kaj mukllas amengje o Adami.Dikh ko Romakëve 5:12; 6:23.

Kon ka dellas i shpërblesa kaj amen te ovasas të lirë katar o meripe? Kana merasa, amen pagonasa kokori amare mëkatja. Asjekh manush i papërsosur nashtin agonella e vaverengje mëkatja.Dikh ko Psalmi 49:7-9.

4. Sosqe mullo o Jezui?

O Jezui isine i përsosur, na sar amende. Ov na qerdas asjekh mëkati akhall, nanaj—sosqe te merellas. Ama, o Jezui mullo amare mëkatengje. O Devell sikadas baro mangjipe e manushengje kana biçhadas pe Çhaves kaj te merellas amengje. Hem o Jezui sikadas se mangjella amen kana shundas pe dades hem denas piri jeta amengje.Dikh ko Gjoni 3:16; Romakëve 5:18, 19.

5. So qerella akana o Jezui?

Kana isine ki phuv, o Jezui sastiardas e nasvalen, xhivisqerdas e mulen hem lloqjardas e manushen. Akia sikavella se so ka qerell o Jezui but pashe odolengje kaj shunena e Devles. (Mateu 15:30, 31; Gjoni 5:28) Kana o Jezui mullo, o Devell xhivisqerdas les sar engjëlli. (1 Pjetrit 3:18) Ov beshllo ki e djathta e Devlesqe hem pritindas kaj o Jehovai te qerellas les mbreti oprall ki phuv. (Hebrenjve 10:12, 13) Akana o Jezui isi Mbreti opre. Lesqe manusha sikavena sarengje akava llaçho haberi.Dikh ko Danieli 7:13, 14; Mateu 24:14.

But pashe, o Jezui sar Mbreti ka kusell sare o billaçhipe hem odolen kaj qerena len. Sare odole kaj isi len besimi ko Jezui hem shunena les ka gëzonen i jeta ki parajsa ki phuv.Dikh ko Psalmi 37:9-11.