1. Sose o Devel čerdža i Phuv?

O Jehova dija i Phuv e manušendže te ovel amaro čher. Odoljese o prva manuša o Adam hem i Eva na hine stvorime te živninen ko nebo. O Devel već angljeder stvorija e anđelen te živinen ko nebo (Jov 38:4, 7). Palo odova, o Devel ljelja e prvone manuše hem čhidžalje ko jekh but šuzo than kova vičijape edensko vrt (1. Mojsieso 2:15-17). O Jehova dija e Adamese hem oljese čhavendže nada te živinen večno ki Phuv. Čitinen Psalam 37:29; 115:16.

Samo o edensko vrt hine raj. O prva manuša o Adam hem i Eva valjandže te pheren i Phuv pe čhavencar. Sar dželo o vakti, on valjandže te čeren i Phuv te ovel raj (1. Mojsieso 1:28). I Phuv niked na ka ovel uništimi. Oj uvek ka ovel e manušengo čher. Čitinen Psalam 104:5.

2. Sose i Phuv akana nane raj?

O Adam hem i Eva na šuje e Devlje, odoljese o Jehova paldijaljen ando edensko vrt. O raj hine našaldo hem nijekh manuš naštine te irinilje. I Biblija vačeri so i Phuv tani „dindi ko vasta e lošnonese“ (Jov 9:24). Čitinen 1. Mojsieso 3:23, 24.

Da lji o Jehova bisterdža piklji namera e manušenca? Na! Ov tano svemoćno hem našti te bistrel (Isaija 45:18). Ov palje ka čerel okova so manglja te čerel e manušendže pana ko početko. Čitinen Psalam 37:11, 34.

3. Sar i Phuv palje ka ovel raj?

O raj ka ovel obnovimo ki Phuv dži o Isus ka vladini sar Kralj ko Devljeso Kraljevstvo. Ko maribe kova vičinipe Armagedon, o Isus hem e Devljese anđelija ka uništinen sa okoljen kola na šunena e Devlje. Tegani o Isus ka phanel  e Benge hiljada berš. O manuša kola šunena e Devlje na ka oven uništime sose o Isus ka mothovi oljendže o drumo hem ka arakhiljen. On ka oveljen večno dživdipe ko raj ki Phuv. Čitinen Pučaribe 20:1-3; 21:3, 4.

4. Ked o muke ka oveljen krajo?

Ked o Devel ka čhinavi o lošnipe ki Phuv? O Isus vačerdža „savo znak“ ka mothovi soj tano o kraj paše. Sa so ovela ko avdisutno vakti mothovi so živina ko „krajo ando buča kola dikhaja ki phuv“ hem so e manušendže avena sa pophare dive. Čitinen Matej 24:3, 7-14, 21, 22.

Dži o Isus ka vladini hiljada berš upri Phuv, ov ka čhinavi sa o muke (Isaija 9:6, 7; 11:9). Uzo odova soj tano Kralj ov ka služini hem sar Prvosveštenik hem ka kosel sa okoljenge grehija kola mangena e Devlje. Adžahar o Devel prekalo Isus ka čhinavi o nabormipe, o phuripe hem o meribe. Čitinen Isaija 25:8; 33:24.

5. Ko ka živini ko raj ki Phuv?

Ki dvorana ka rese manušen kola mangena e Devlje hem kola mangena te sikljon sar pošukar te čeren odova so ov rodela

O manuša kola šunena e Devlje ka živinen ko raj (1. Jovaneso 2:17). O Isus bičhaldža pe učenikonen te roden e krotko manušen hem te sikavenljen sar šaj te oven paše e Devljeja. Avdije o Jehova pripremini buten manušen te živinen ko raj ki Phuv (Sofonija 2:3). Ko Jehovase svedokonenge dvorane o murša sikljovena sar šaj te oven pošukar roma hem dada, a o džuvlja sar šaj te oven pošukar romnja hem daja. O čhave ki kupa pe dadeja hem pe daja sikljona ando Devel hem ando odova savi korist isiljen kotar šukar haberi. Čitinen Mihej 4:1-4.