Dža ko sadržaj

Dža ko pomoćno meni

Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Romane (Srbija)

Šukar haberi ando Devel

 4

Koj tano o Isus Hrist?

Koj tano o Isus Hrist?

1. Sar počmija e Isuseso dživdipe?

Sose hine lokho te vačeripe e Isuseja? (MATEJ 11:29; MARKO 10:13-16)

Sar nijekh aver manuš, o Isus angljeder te bijandžol ki Phuv živija sar duhovno osoba upre ko nebo (Jovan 8:23). Ov hine e Devljeso prvo stvorenje hem pomožijalje te čerel sa avera buča. Samo olje o Jehova direktno čerdža hem odoljese ov vičinipe „jedino bijando” čhavo (Jovan 1:14). O Isus hine vičimo „Lafi” sose o Devel vačerdža prekalo oljeste. Čitinen Godžalje lafija 8:22, 23, 30 hem Koloskonendže 1:15, 16.

2. Sose o Isus alo ki Phuv?

O Devel bičhaldža pe čhave ki Phuv adžahar so bijandžalje jekh jevrejsko čhaj koja vičijape Marija. Odoljese nijekh manuš ki Phuv na hine e Isuseso dad (Luka 1:30-35). O Isus alo ki Phuv (1) te sikavi o čačipe ando Devel, (2) te delmen primer sar šaj te čera e Devljesi volja čak hem ked hijam ko pharipe, (3) hem te del po savršeno dživdipe sar „žrtva”. Čitinen Matej 20:28.

3. Sose džiko valjandža te del po dživdipe amendže?

Te šaj o manuša te oven oslobodime ando meribe džiko valjandža te platini pe dživdipa (2. Mojsieso 21:29, 30). E Devljesi namera na hine o manuša te phurjoven hem te meren. Sar džana odova? O Devel vačerdža e prvone manušese e Adamese ako na šunelalje ov ka merel, a odova tano premalji Biblija greh. Te na čerel hine o greh, ov ne bi niked merela (1. Mojsieso 2:16, 17; 5:5). Sar so vačeri i Biblija, o meribe khudža ko sveto sebepi so o Adam grešija. Prekalo Adam sa o manuša nasledije o greh hem o meribe. Odoljese džiko valjandža te merel te šaj te oslobodinimen  ando meribe kova nasledijam ando Adam. Čitinen Rimskonendže 5:12; 6:23.

Ko šaj hine te del po dživdipe te šaj amen te ova oslobodime ando meribe? Ked amen mera platina i kazna ando amare grehija. Nijekh nesavršeno manuš našti te platini averenge grehija. Čitinen Psalam 49:7-9.

4. Sose o Isus mulo?

O Isus na hine sar amen, ov hine savršeno. Ov na valjandža te merel sose niked na grešindža, ama ov mulo sebepi amare grehija. O Devel mothodža baro mangipe premalo manuša adžahar so bičhaldža pe čhave te merel amendže. A o Isus mothodža mangipe premalo amende adžahar so šuja pe dade hem dija po dživdipe te kosel amare grehija. Čitinen Jovan 3:16 hem Rimskonendže 5:18, 19.

5. So akana čerela o Isus?

Ked hine ki Phuv o Isus sačardža e nabormen, vazdija e muljen hem pomožija e manušendže kola hineljen pharipa. Odoljeja mothodža so ka čerel sa e manušendže kola šunenalje ko vakti so ka avel (Matej 15:30, 31; Jovan 5:28). Palo Isuseso meribe o Devel irijalje ko dživdipe sar jekh duhovno osoba (1. Petareso 3:18). O Isus tegani adžičerdža uzo Devljesi desno strana, dži o Jehova na dijalje moć te vladini sar Kralj upri celo Phuv (Jevrejendže 10:12, 13). Akana o Isus vladini sar Kralj ko nebo, a oljese učenikija vačerena ando odova šukar haberi ki celo Phuv. Čitinen Danijel 7:13, 14 hem Matej 24:14.

Pana hari, o Isus ka koristini piklji moć te čhinavi sa o muke hem ka cidel sa okoljen kola čerena te oven muke. Sa kola šunenalje hem mothovena vera ka živinen ko raj ki Phuv. Čitinen Psalam 37:9-11.