Dža ko sadržaj

Dža ko pomoćno meni

Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Romane (Srbija)

Šukar haberi ando Devel

 14

Sose o Devel isilje organizacija?

Sose o Devel isilje organizacija?

1. Sose o Devel organizuija e Izraelcen te oven oljeso narodo?

O Devel organizuija e manušen kola avena ando Avraham te oven jekh narodo hem dijaljen zakonija. Ov dijaljen nav Izrael, palo odova vačerdža oljendže te ičerenpe hem te arakhen o čačutno sikljovibe ando Oljeso lafi (Psalam 147:19, 20). Adžahar prekalo Izraelcija sa o narodija šaj hine te oveljen berečetija. Čitinen 1. Mojsieso 22:18.

O Devel birija e Izraelcen te oven oljese svedokija. Oljengi istorija mothodža save berečetija šaj te oveljen o manuša ked šunena e Devljese zakonija (5. Mojsieso 4:6). Prekalo Izraelcija avera narodija šaj hine te pendžaren e čačutne Devlje. Čitinen Isaija 43:10, 12.

2. Sose e Isusese čačutne učenikija čedenape ki kupa?

Palo disavo vakti, o Izraelcija našaldže e Devljeso mangipe hem ko oljengo than o Jehova čhidža nevo narodo, a odola hine e Isusese čačutne učenikija (Matej 21:43; 23:37, 38). Avdije ko Izraelcengo than e Isusese čačutne učenikija služinena sar e Jehovase svedokija. Čitinen Čeriba e Apostolengo 15:14, 17.

O Isus čedija e manušen kola hine oljeja te džan te vačeren ando Devel hem te čeren učenikon ando sa o narodija (Matej 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Ko akala palune dive sa pobuter hem pobuter vačeripe ando Devel. Sar niked angljeder o Jehova čedela buten manušen ando sa o narodija ki jekh religija koja sikavi o čačipe (Pučaribe 7:9, 10). E Isusese čačutne učenikija čedenape te šaj te ohrabrinen hem te pomožinen jekh jekhese. Ko celo sveto isiljen isto Biblijako sikljovibe ko oljenge sastankija. Čitinen Jevrejendže 10:24, 25.

 3. Sar ko avdisutno vakti počmije te čedenpe e Jehovase svedokija?

Ko 1870-ta berša, jekh tikni grupa manuša počmija hor te proučini i Biblija hem tegani on arakhlje e biblijako čačipe kova hine garavdo beršenca. Odija grupa džandža so o Isus čedija pe učenikon te vačeren ando Devel. Odoljese on počmije ko celo sveto te vačeren ando Devljeso Kraljevstvo. Ko 1931. berš on ljelje o nav Jehovase svedokija. Čitinen Čeriba e Apostolengo 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Sar tane e Jehovase svedokija organizujime?

Palo Isuseso meribe oljese učenikija čedisalje ko but phuvja. O Isus čhidža e apostolen hem e starešinen te oven Vodeće telo, kova dija uputstvija sa e skupštinendže. On šuje akala uputstvija hem hineljen bare berečetija (Čeriba e Apostolengo 16:4, 5). Isto hem avdije e Jehovase svedokija ko celo sveto isiljen berečetija ando Vodeće telo kova tano čerdo ando iskusna starešine. Ov akhari gajlja ando sa o thana kuri e Jehovase svedokija prevodinena, štampinena hem ulavena biblijake publikacije kola proučinenape ko prekalo 700 čhibja. Adžahar o Vodeće telo ohrabrini hem dela uputstvija ando Devljeso Lafi, ko prekalo 100 000 skupštine ko celo sveto. Ki svako skupština isi murša kola pherena o uslovija te šaj te služinen sar starešine ja nadglednikija, on viljestar akharena gajlja ando Devljeso narodo. Čitinen 1. Petareso 5:2, 3.

E Jehovase svedokija tane oragnizujime te vačeren o šukar haberi hem te čeren učenikonen. Sar o apostolija so čerdže hem amen avdije vačera ando Devel kotar čher ko čher (Čeriba e Apostolengo 20:20). Isto adžahar, amen proučina e manušenca kola čače mangena o čačipe. E Jehovase svedokija nane samo nesavi organizacija. Amen hijam sar jekh familjija koja isila manglo Dad. Amen hijam phralja hem phenja kola akharena gajlja jekh jekhese (2. Solunskonendže 1:3). E Jehovaso narodo tano organizujimo te čerel okova so mangela o Devel hem te pomožini averendže. Odova oljen čerela te oven but bahtalje manuša. Čitinen Psalam 33:12 hem Čeriba e Apostolengo 20:35.