Dža ko sadržaj

Dža ko pomoćno meni

Dža ko sadržaj

E Jehovase svedokija

Romane (Srbija)

Amaro hrišćansko dživdipe hem služba — radno sveska  |  mart 2018

 HRIŠĆANSKO DŽIVDIPE

Sar šaj te bajačera amaro mangipe premalo Devel hem premalo okola soj tane amendže paše?

Sar šaj te bajačera amaro mangipe premalo Devel hem premalo okola soj tane amendže paše?

O hrišćanja nane talo Mojsieso zakon, ama o duj najbare zapovestija te manga e Devlje hem okoljen soj tane amendže paše, pana rodena te čera okova so o Jehova mangela (Mt 22:37-39). Asavko mangipe na avela kokri pestar. Valjani te bajačeralje. Sar te čera odova? Jekh buti so valjani te čera tani te čitina i Biblija svako dive. Ked ki Biblija čitina savo tano o Devel, amen šaj te dikha „e Jehovaso šukaripe“ (Ps 27:4). Tegani amaro mangipe premalo Devel barjola hem počmina te mislina sar oljeste. Odova čhivela amen te ičeramen ko Devljese zapovestija, sar soj tano te mothova baro mangipe averendže (Jv 13:34, 35; 1Jv 5:3). Ače trin predlogija sar šaj o čitibe andi Biblija te ovel pana pošukar.

  • Zamislin odova so čitineja. Zamislin so hijan uduri. So dikheja, šuneja hem mirišineja? Sar hine okoljendže kastar čitineja?

  • Čitin averčhane. Sar šaj te čere odova? Čitin ko glaso ja pratin dži šuneja o audio snimak. Čitin kotar manuša koljendar vačeri i Biblija ja andi disavi tema, a na samo te čitine redoja o šere. Na primer, te šaj pobuter te džane ando Isus čitin i brošura Istražujmo Božju Reč, 4-A, 4-B, 4-V, 4-G, 4-D, 4-Ð, 4-E, 4-Ž hem 16-A, 16-B deo. Čitin celo šero kastar tano ljendo o stih ko odova dive. Čitin e biblijake knjige redoja sar soj tane pisime.

  • Čitin te haljove. But tano pošukar ked čitineja jekh šero ko dive te haljove hem te razmisline odoljestar, nego te čitine but šere samo te nakhe celo materijali. Razmislin odoljestar ked hem kuri hine odova. Dikh o detaljija. Koristin o karte hem o reference. Rode barem jekh buti koja na haljoveja. Ako šaj, kobor vakti ka čitine, odobor vakti hem razmislin odoljestar.