Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Торо семейство ащи те овел щастливо

 3 ЧАСТ

Сар те решинен о проблемя

Сар те решинен о проблемя

„Изпитвинен силно любов йекх карик авересте, соскето и любов учшарел бут безеха.“ (1 Петър 4:8)

Кана ту тай торо партньори започнинен те живинен заедно, ка появинен пес различна проблемя. Давкха ащи те ачшол соскето иси тумен различно възпитание, характери тай мислене. О проблемя ащи те авен авере букиендар–да, аврял тумаре семействостар тай таро неочаквана ситуациес.

Бут мануша нашен таро проблемя, ама и Библия пхенел аменге те решинас лен. (Матей 5:23, 24) Ка аракхес о най–лачше решения те проблемиенге като прилагинес е Библиякере принципя.

 1 ХОРАТИНЕН Е ПРОБЛЕМИЕСКЕ

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „Иси време ... хоратимнаске.“ (Еклисиаст 3:1, 7) Отделине време за те хоратинен е проблемиеске. Откровено споделине те партньориеса сар чувствинес тут тай со мислинес далкхе въпросиеске. Винаги ‘хоратин и истина’. (Ефесяни 4:25) Дори те дес тут холи, ма мук те ачшон чшингара. Йекх спокойно отговори ащи те помагинел туменге те на ден тумен. (Притчи 15:4; 26:20)

Дори ако на синьен съгласна, ов мило тай ма бистер те сикавес любов тай уважение те партньориеске. (Колосяни 4:6) Стараинен тумен те решинен о проблеми кизом ащи по–сиго, тай ма спиринен те общувинен. (Ефесяни 4:26)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Избиринен о подходящо моменти за те хоратинен е проблемиеске.

  • Кана то партньори хоратинел, ма чшинав лес. Тут–да ка овел възможност те хоратинес.

 2 ШУН ТАЙ АХАЛЬОВ

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „Проявинен нежно привързаност йекх авереске. Овен първа далкхесте те сикавен почит машкар туменде.“ (Римляни 12:10) Давкха сар шунес си бут важно. Стараине тут те ахальовес те партньориескери гледно точка, като ‘проявинес съчувствие тай смирение’. (1 Петър 3:8; Яков 1:19) Ма кер тут кай шунес. Кана си възможно, ачшав давкха со керес тай ирине то цело внимание те партньориеске, или пуч лес дали ащи те хоратинен далкхеске по–късно. Ако дикхес те партньориесте сар помощники а ма сар противники, нанай те сигярес „те холянес“. (Еклисиаст 7:9)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Продължине те шунес непредубедено, дори ако давкха со шунес нанай туке приятно.

  • Ма мислине само е думенге, а ахальов со наистина мангел те пхенел туке то партньори. Лескоро гласос тай лескере жестовя, ащи те сикавен туке сар чувствинел пес.

3 ПРИЛАГИНЕН О РЕШЕНИЯ

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „Секо йекх бути анел полза, а о празна приказкес анен чорипе.“ (Притчи 14:23) Нанай достатъчно само те аракхен лачше решения. Требинел те прилагинен давкха со решинен заедно. Давкха ащи те означинел баре усилия, ама заслужинел песке. (Притчи 10:4) Ако заедно полагинен усилия, ка овел тумен „лачшо възнаграждение“ тумаре трудоске. (Еклисиаст 4:9)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Определинен саве практична стъпкес ка керел секо йекх тумендар, за те решинен о проблеми.

  • От време на време преценинен тумаро напредъки.