Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Торо семейство ащи те овел щастливо

 6 ЧАСТ

Сар о бебета променинен о семейство

Сар о бебета променинен о семейство

„О чшаве си наследство таро Йехова.“ (Псалм 127:3)

Кана биянгьол йекх бебес, давкха ащи те анел е родителенге сарто бари лошали, чука баро безпокойство–да. Сар неве родителя, ащи те учудинен тумен кана ахальовен кай ка използвинен по–бут тумарe времестар тай тумаре силендар, за те грижинен тумен е бебеске. Давкха кай нанай те совен достатъчно тай о емоционална променес ащи те причининен напрежение тумаре семействосте. О дуй–да, ту тай торо партньори, ка требинел те полагинен усилия, за те грижинен тумен тумаре бебеске тай те запазинен тумаро браки. Сар ащи е Библиякере съвекя те помагинен туменге те справинен тумен далкхе ситуациенца?

 1 САР ЙЕКХ БЕБЕС ПРОМЕНИНЕЛ ТО ЖИВОТОС

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „И любов си дълготърпеливо тай милостиво.“ Също, и любов „на родел изгода песке, на раздразнинел пес.“ (1 Коринтяни 13:4, 5) Сар неви дай, нормално си те дес то цело внимание те бебеске. Ама то ром ащи те започнинел те чувствинел пес пренебрегвиме, адалкхеске ма бистер кай лес–да иси нужда таро внимание. Като проявинес търпение тай мекота, ащи те помагинес леске те чувствинел пес нужно тай включиме андо грижес тумаре чшавеске.

„Мрушален, живинен тумаре ромниенца според о познание.“ (1 Петър 3:7) Требинел те ахальовес кай ти ромни ка дел по–бут пе времестар тай пе силендар тумаре бебеске. Иси ла неве отговорноскя, адалкхеске ащи те овел стресириме, изтощиме, или дори депресириме. Подекхана дори ащи те холянел туке, ама стараине тут те ачшовес спокойно, соскето „давкха ковато на сигярел те холянел, си по–лачшо зорале мрушестар.“ (Притчи 16:32) Ахальов те ромня, тай де ла и подкрепа която си лаке нужно. (Притчи 14:29)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Е Дадеске: Помагине те ромняке те грижинел пес е бебеске, дори машкар и рат. Намалине о време ковато отделинес авере букиенге, за те ащи те отделинес по–бут време те ромняке тай е бебеске.

  • Е Даяке: Кана то ром мангел те помагинел туке е бебесa приемине лескери помощ. Ако на справинел пес идеално, ма ов строго леса, а любезно сикав леске сар те керел и задача по–лачшес.

 2 УКРЕПИНЕН ТУМАРИ ВРЪЗКА

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „Он ка ачшон йекх плът.(Битие 2:24) Въпреки кай тумаре семействосте иси панда йекх мануш, ма бистер кай те партньориеса все още синьен „йекх плът.“ Кер всичко възможно за те поддържинес тумари връзка силно.

Сар ромни, ценине и подкрепа тай и помощ тере роместар. Ако сикавес тери благодарност, ка овел насърчително леске. (Притчи 12:18) Сар ром, пхен те ромняке кизом бут дехес тай ценинес ла. Похвалине ла далкхеске сар грижинел пес е семействоске. (Притчи 31:10, 28)

„Нека никхой те на родел пери полза, а и полза е околескери.“ (1 Коринтяни 10:24) Винаги кер со си най–лачшо те партньориеске. Сар двойка, отделинен време те хоратинен, искрено те похвалинен тай те шунен йекх аверес. Ма ов егоисти андо сексуална отношения. Ле предвид те партньориескере нуждес. И Библия пхенел: „Ма лишинен тумен йекх аверес таро дължимо, освен ако о дуй–да синьен съгласна.“ (1 Коринтяни 7:3–5) Адалкхеске обсъдинен откровено давкха въпроси машкар туменде. Тумаро търпение тай разбиране ка укрепинел тумари връзка.

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Отделинен време само туменге, е до жененге.

  • Кер цикне букя колато ка сикавен те партньориеске кай дехес лес, например те пишинес леске картичка или те кинес леске цикно подаръки.

 3 СИКАВЕН ТУМАРЕ БЕБЕС

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „Панда сар цикно, пенжарес о свещена писания, колато ащи те керен тут мъдро за спасение.“ (2 Тимотей 3:15) Обмислинен сар ка сикавен тумаре бебес. Е чшавен иси невероятно способност те сикльовен, даже англал те биянгьон. Панда кана си андо воги, о бебес ащи те пенжарел тумаро гласовя тай те усетинел тумаре чувства. Започнинен те четинен леске панда кана си бебес. Въпреки кай вероятно нанай те ахальовел со четинен, давкха ка помагинел леске те дехел те четинел кана барьол.

Нисар нанай бут рано те започнинен те сикавен тумаре бебес е Девлеске. Нека те шунел сар молинен тумен е Йеховаске. (Второзаконие 11:19) Дори кана кхелен туменге, хоратинен леске е букиенге колато кергяс о Йехова. (Псалм 78:3, 4) Като барьол тумаро чшаво, ка усетинел тумари любов карик о Йехова тай ка сикльовел ов–да те дехел лес.

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Молинен тумен конкретно, те овел тумен мъдрост за те сикавен тумаре бебес.

  • Повторинен важна думес тай мислес тумаре бебеске за те започнинел те сикльовел рано.