Жа ко съдържание

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

Select language романи (България)

 14 УРОКИ

Соске е Девлес иси организация?

Соске е Девлес иси организация?

1. Соске о Дел организирингяс е древноне народос Израил?

О Дел организирингяс е Аврамиескере потомциен сар народос тай диняс лен законя. Ов тховгяс далкхе народоскоро алав „Израил“ тай поверингяс ленге поро Слово тай о истинско поклонение. (Псалм 147:19, 20) Чука е манушен саворе народовиендар ащине те овел полза чрез о Израил. Четине Битие 22:18.

О Дел избирингяс е израилтяниен те овен лескере свидетеля. Ленгери древно история сикавел сави полза иси е манушен като спазвинен е Девлескере законя. (Второзаконие 4:6) Чрез о израилтяня, о мануша ащине те пенжарен е истинсконе Девлес. Четине Исаия 43:10, 12.

2. Соске си организириме о истинска християня?

Като накхло време, о израилтяня нашалде е Девлескоро одобрение, адалкхеске о Йехова заменингяс лен авере народоса. (Матей 21:43; 23:37, 38) Авдиес е израилтяниенгере тханесте, о истинска християня служинен сар свидетеля е Йеховаске. Четине Деяния 15:14, 17.

О Исус организирингяс пе последователен, за те проповединен тай те керен ученикиен ко цело светос. (Матей 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Авдиес, андо последна диеса далкхе светоскере, и проповедно дейност авел пере крайосте. За първи път анди история, о Йехова обедининел милионе манушен саворе народовиендар, те поклонинен пес заедно леске. (Откровение 7:9, 10) О истинска християня си организириме, за те насърчинен пес тай те помагинен песке. Ко цело светос, ленгере събраниенде иси йекх тай също програма, за те сикльовел пес и Библия. Четине Евреи 10:24, 25.

 3. Сар появисайли и съвременно организация е Йеховаскере Свидетеленгери?

През 70–те години на XIX век, йекх цикни група мануша, колато изследвиненас и Библия, започнинде те ахальовен е Библиякере истинес колато отдавна уле бистерде. Он жаненас, кай о Исус организирингяс е християниен те проповединен, адалкхеске започнинде те известинен е Девлескере Тхагарипнаске ко цело светос. Презал о 1931 бреш приеминде о алав Свидетеля е Йеховаскере. Четине Деяния 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Сар си организириме е Йеховаскере Свидетеля?

Презал о първо веки, йекх ръководно тяло, ковато признавинелас е Исусес сар Шеро е кхангерякоро, ръководинелас саворе християнсконе сборовиен. (Деяния 16:4, 5) Авдиес–да иси йекх Ръководно тяло опитноне старейшиниендар, ковато грижинел пес е Йеховаскере Свидетеленге ко цело светос. Ов ръководинел и бути андо административна центровя е Йеховаскере Свидетеленгере, колато превединен, печатинен тай разпространинен библейска материаля декхате 600 чшибенде. Чука о Ръководно тяло осигуринел насърчение тай напътствия тари Библия саворе сборовиенге ко цело светос, колато вече си по–бут таро 100 000. Секоне сбориесте иси способна пхрала, колато служинен сар старейшиня, или духовна пастиря. И любов традел лен те грижинен пес е Девлескере стадоске. Четине 1 Петър 5:2, 3.

Е Йеховаскере Свидетеля си организириме, за те проповединен и лачши новина тай те керен ученикиен. Сарто о апостоля, он–да проповединен кхер кхерестар. (Деяния 20:20) Освен далкхесте, предлагинен те сикльовен и Библия е искреноне манушенца, колато дехен и истина. Ама е Йеховаскере Свидетеля нанай само йекх организация. Он си сар семейство любещоне Дадеса. Он си пхрала тай пхеня, колато грижинен пес йекх авереске. (2 Солунци 1:3) Е Девлескоро народос си организириме, за те лошанкярел е Йеховас тай те помагинел е манушенге. Адалкхеске ов си о най–щастливо семейство ки пхув. Четине Псалм 33:12; Деяния 20:35.