Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 14 УРОКИ

Саво обучение ащи те получинен о пионеря?

Саво обучение ащи те получинен о пионеря?

САЩ

Училища Гилеад, Патерсън, Ню Йорк

Панама

О Теократично обучение винаги уло отличително белеги е Йеховаскере Свидетеленге. Околенге, колато отден по цело време е проповедноне службаке си осигуриме специално обучение, за те ‘изпълнинен докрай пери служба’. (2 Тимотей 4:5)

Училища пионерсконе службаке. Кана о редовна пионеря навършинен йекх бреш анди пионерско служба, си поканиме те посетинен шове диесенгери училища, която провединел пес йекхе Тхагарипнаскере Залате. Лакери цел си те помагинел е пионериенге те приближинен пес жи ко Йехова, те ачшон по–резултатна андо саворе видовя служба тай те продължинен те служинен верно.

Училища е Тхагарипнаскере проповедникиенге. Дайкха до масекенгери училища си създиме, за те обучинел опитноне пионериен, колато си готова те преместинен пес, за те служинен, кате и нужда си по–бари. Чука все едно пхенен, „Аке тальом, бичшал ман!“, като подражинен е Исусеске, е най–великоне Проповедникиеске, ковато декхана служингяс ки пхув. (Исаия 6:8; Йоан 7:29) Те преместинен пес пумендар ащи те означинел те сикльовен те живинен по–скромно. И култура, о време тай о хабе, ащи те овен съвсем различна далкхестар соса свикнинде. Дори ащи те овел необходимо те сикльовен авер чшиб. Дайкха училища помагинел пхраленге тай пхениенге, колато нанай прандеме тай прандеме двойкенге, тари 23 жи ки 65 годишно възраст, те изградинен о духовна качества, колато ка требинен ленге андо нево назначение тай о способноскя, колато ка помагинен ленге те служинен по–пълно е Йеховаске тай те овен по–полезна лескере организацияке.

Библейско училища Гилеад на „Стражева кула“. Еврейсконе чшибате и дума „Гилеад“ означинел „грамада за свидетелство“. Откана дайкха училища ули основиме презал о 1943 бреш, по–бут таро 8000 жене обучиме лате, уле бичшалде сар мисионеря те ден свидетелство „жи ко крайща е пхувякере“ тай уло лен бут шукар резултакя. (Деяния 13:47) Кана десаве лендар ресле андо Перу, отхе на уло нисаве сборовя. Акана иси по–бут таро 1000. Кана амаре мисионеря започнинде те проповединен анди Япония, о Свидетеля анди цело държава уле по–хари таро деш. Акана иси по–бут таро 200 000. Е панче масекенгоро обучение андо Гилеад включинел задълбочено изучаване е Девлескере Словоске. Окола, колато служинен сар специална пионеря или мисионеря андо райони, служинен андо Бетел или анди пътуващо служба, си поканиме далкхе училищате те получинен специално обучение, за те укрепинен и световно дейност.

  • Сар и Училища пионерсконе службаке помагинел е пионериенге?

  • Каске си създиме и Училища е Тхагарипнаскере проповедникиенге?