Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 15 УРОКИ

Сар о старейшиня служинен е сбориеске?

Сар о старейшиня служинен е сбориеске?

Финландия

Поучаване

Пастирско посещение

Проповядване

Амаре организацияте нанай пасторя, колато получинен заплата. Вместо далкхесте, сарто уло андо начало андо християнско сбори, опитна надзорникя си назначиме ‘те чаравен е Девлескере сбориес’. (Деяния 20:28) Далкха старейшиня си духовна мруша, колато ръководинен е сбориес тай грижинен пес саворенге лесте „ма по принуда, а охотно, нито тари любов карик нечестно печалба, а вогиестар“. (1 Петър 5:1–3) Сави бути керен аменге?

Грижинен пес аменге тай защитинен амен. О старейшиня ръководинен е сбориес тай защитинен лес тари духовно вреда. Он ахальовен, кай о Дел диняс лен дайкха важно задача, адалкхеске на икерен пес сар господаря е Девлескере служителенца, а помагинен ленге те овел лен лачшо тай щастливо животос. (2 Коринтяни 1:24) Точно сарто йекх пастири грижинел пес секоне йекхеске пере бакрендар, о старейшиня–да стараинен пес те пенжарен лачшес секас андо сбори.(Притчи 27:23)

Сикавен амен сар те керас е Девлескери воля. Секо курко о старейшиня провединен о събрания андо сбори, за те укрепинен амари вяра. (Деяния 15:32) Освен далкхесте далкха мруша, колато си отдиме е Девлеске, ден примери анди проповедно служба, като участвинен лате аменца тай обучинен амен андо саворе видовя служба.

Насърчинен лично секас амендар. За те помагинен секаске амендар те укрепинел поро амалипе е Йеховаса, о старейшиня ащи те посетинен амен аменде или те хоратинен аменца анди Зала е Тхагарипнаскери тай те осигуринен аменге помощ тай утеха тари Библия. (Яков 5:14, 15)

Освен и служба андо сбори, по–бут таро старейшиня керен светско бути тай иси лен семейна отговорноскя. За те грижинен пес далкхе букиенге, си необходимо време тай внимание. Адалкхеске далкха букярне пхрала заслужинен амаро уважение. (1 Солунци 5:12, 13)

  • Сави бути керен о старейшиня андо сбори?

  • Сар о старейшиня сикавен лично интереси карик аменде?