Жа ко съдържание

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

Select language романи (България)

 22 УРОКИ

Сави бути керел пес андо клони?

Сави бути керел пес андо клони?

Соломонови острови

Канада

Южна Африка

Андо Бетел иси различна отделя, кате служинен пхрала тай пхеня, за те грижинен пес е проповедноне службаке, йекхе или по–буте държавенде. Он ащи те служинен андо преводаческа екипя, те помагинен те печатинен пес о списания, те подвържинен пес о лила, те складиринел пес и литература, те керен пес аудио тай видео запися или те керен авер букя.

О Комитети е клониескоро надзиринел и дейност. О Ръководно тяло назначинел йекх комитети трине или по–буте опитноне старейшиниендар, те ръководинел и бути андо клони. Давкха комитети бичшалел сведения е Ръководноне телоске, далкхеске сар напредвинел и проповедно дейност анди държава или андо държавес, коленге грижинел пес о клони тай е проблемиенге, колато ащи те появинен пес. Салка сведения помагинен е Ръководноне телоске те решинел саве темес требинел те включинел андо бъдеща издания, или анди програма ко събрания тай ко конгреся. О Ръководно тяло бичшалел представителен, колато посетинен редовно о клоновя тай ден напътствия е пхрален таро Комитети е клониескоро сар те изпълнинен пере отговорноскя. (Притчи 11:14) Специално програма, която включинел проповед таро представители тари централа, осигуринел насърчение саворенге, колато живинен андо райони е клониескоро.

Осигуринел пес подкрепа е сборовиенге. Отговорна пхрала, колато служинен андо Бетел, одобринен о сформиране неве сборовиенге. Таро Бетел си ръководиме и дейност, която керен о пионеря, о мисионеря тай о окръжна надзорникя, колато служинен андо райони е клониескоро. Организиринен пес конгреся, надзиринел пес о строежи неве Тхагарипнаскере Заленге тай бичшалел пес литература жи ко сборовя според ленгере нуждес. Всичко, со керел пес андо клони, помагинел те овел извършиме и проповедно дейност по организиран начин. (1 Коринтяни 14:33, 40)

  • Сар е клоновиенгере Комитекя помагинен е Ръководноне телоске?

  • Саве букиенге си отговорно о клони?