Zha mai angle

Zha ka o duito menu

Zha kai e lista

Marturia le Jehovaske

Romanes Kalderash

Ashun le Devles te trais o traio kai chi mai si te getol

 SICHARIMOS 3

Sar sas o traio ando Paraiso?

Sar sas o traio ando Paraiso?

O Del dias ka o Adan ai kai Eva but prame lashe (Genesis 1:28; Le Apostolengo 17:25)

O Jehova kerdias la Eva, e angluni zhuvli, ai dias la le Adanoske te avel leski rhomni (Marko 10:6, 7).

O Del dias ka o Adan ai kai Eva iek gogi ai iek stato kai nas len khanchi nasul.

Trainas ande iek than desia shukar kai busholaspe Eden, kotse sas osha (selchi), pai ai animaluria. Sa so sas kotse sas desia shukar.

O Jehova delas duma lentsa ai sikavelas len. Te na getolpe lengo traio ando godo than shukar, trobunas te ashunen les ai te pakian lesko mui.

 O Del phendias lenge te na jan katar iek fruta (Genesis 2:16, 17)

Iek angel gelotar katar o drom le Devlesko. Godo angel si o Beng.

O Del phendias ka o Adan ai kai Eva ke chi trobunas te jan anda e fruta katar iek osh (salka). Te jana anda late sas te meren.

O Beng chi kamelas te pakian o mui katar o Jehova. Lias iek sap te phenel la Evake ke chi sas te merel te jala anda godo osh. Phendias lake ke sas te avel sar o Del. Godo sas baro jojaimos! (Genesis 3:1-5; 1 Timote 2:14).