Zha mai angle

Zha ka o duito menu

Marturia le Jehovaske

Romanes Kalderash

Aver publikasionuria te sikios pa e Biblia

Gadala klishki ai aver publikasionuria kai si ramome kai shai fules tuke, zhutin tu te sikios katar e Biblia ande le kotora.

Alosar e shib ai ker click ando Rode te dikhes so si ande godia shib. Shai ramos uni suaturia pa soste rodes.

 

SAR TE DIKHES
Mosaico
Lista

Akharas tu te sikios pa e Biblia le Marturentsa le Jehovaske

Ashun le Devles

Uni anda le publikasionuria kai fuliares shai aven mai neve katar le kolaver kai si kerde andel patria.