Zha mai angle

Zha ka o duito menu

Marturia le Jehovaske

Romanes Kalderash

O gies kai serelpe e martia le Jesusoski

O gies kai serelpe e martia le Jesusoski

Suako borsh, le marturia le Jehovaske seras e martia le Jesusoski sar vo phendias (Luk 22:19, 20). Akharas tu ilesa te seres amentsa godo baro gies. Si te sichos sar o traio ai e martia le Jesusoski shai zhutil tu.

 

Sikio mai

LE LASHE VIASTI KAI AVEN KATAR O DEL

Save lashe viasti si amenge?

Sicho save lashe viasti si le Devles amenge, sostar si gadia de bare gadala viasti ai so trobus te keras.