Can mashcushcamu riy

¿Imamunda Diosbuj shimida yachanangui? (Illujta ricungu)

¿Imamunda Diosbuj shimida yachanangui? (Illujta ricungu)

Ñucuchi causibi huaquin tapigunada rurushcadaga, Diosbuj shimibi nishagunami ayudanga.