Can mashcushcamu riy

Obras teatrales (uyana)

Diosbuj shimimunda obras teatrales nishcagunada uyungaj uriyachi. Diosbuj shimimunda historiagunada, pigunalla chigunada rurushcagunadash rijsi. Shinaidi na uyujcunaj peliculagunash tiyanmi.

Maijin shimibi nishash “Mashcungaj” nishcabi llapi, chibimi imagunalla tiyashcada ricungui. Can ima munushcadash escribisha mashcunguilla.

 

Perdonangui. Internetbi can mashcushcagunaga narij cambuj shimibiga tiyanchu.

Catij paginagunami cai shimibiga charin: