Can mashcushcamu riy

Temagunada ricuchingaj nishcamu ri

 PARTE 3

¿Edén achpabiga imalaya causugaguna?

¿Edén achpabiga imalaya causugaguna?

Adanmu Evamush Jehová Diosga tuquilayadami rurusha churujquishca (Génesis 1:28)

Evami callari huarmi gashca, Jehovami paida rurusha Adanmu cushca, paibuj huarmi tucuchun. (Génesis 2:21, 22).

Paigunadaga Diosga rurujmiquishca jucha illujcunada, na pandarisha, na ungusha, na huañusha causachun.

Edén achpabimi paigunaga causuga: Chai pushtuga manchanaidi cˈuilladij gashca, chibiga p’ugyu yacuguna, yuraguna, tuqui laya animalgunami tiyujquishca. Chaiga shuj paraisomiga.

Jehová paigunan parlarisha tuqui layadami yachachijquishca. Chai sumaj paraíso achpabi caususha catingu, paida cazunamiga.

 Shuj yuramundaga Taita Diosga ama micuchun nisha manduga (Génesis 2:16, 17)

Shuj angelmi Diosbuj contra tucuga. Chi milli angelga Diablomi.

Diosga Adanmu Evamush nigami: cai achpamundaga pˈacta shuj yuramundaga amalladi micunguichijchu nisha manduga. Chai yuramunda micushaga huañunguichijmi niga.

Diabloga na munugachu paiguna Jehovada cazuchun. Shinushami shuj culebrada japisha Evada pandachingu callariga, na micuna yuramunda miquilla niga, na imash tucunguichu. Ashtanbish Taita Dios layami tucunguichi. ¡Chiga manchanaidi llullami!. (Génesis 3:1-5).