Can mashcushcamu riy

Temagunada ricuchingaj nishcamu ri

Callari

Callari

Diosga shuj taita shinami llaquin (1 Pedro 5:6, 7)

Ñucuchida rurashcamundami paiga ñucuchij Taita gan. Shuj alli taitaga llaquishcamundami paibuj huahuaguna alli ñanbi purichun yachachin. Diosbish ñucuchimunda manchanaidi llaquirinmi. Shinushami tuqui gentegunamu yachachigun imalaya alli causana gashcada.

Paiga cabishcada yachachishami cushichin, ashtangarin shuj mushuj causida charichunmi shuyanada yachi chayachishca.

Paida uyaquiga, Diosga alli ñanda pushasha, cuidasha, ayudasha ninmi.

Ashtanbish, cangunamu cusha nishca achpadami japinguichij, chibiga na huañushallami causanguichij.

 Diosta uyushaga, caususha catigushunllami (Isaías 55:3)