Can mashcushcamu riy

Shujti paginamu ri

Testigo de Jehovaguna

quichua (Salasaca)