Can mashcushcamu riy

Perdonabangui. Can mashcushcaga narij cai shimibi llujshishcachu.

Caibi catisha nishaga callarimu huaigusha imadash mashcanguilla.

Diosbuj shimimunda ayudaguna

Cununlla llujshishca publicaciongunada, shujti ayudagunadash ricungui.

Ñucuchimunda ashtan rigsichun

Ñucuchimunda ashtan rigsi. Maibi tandanucushcada, ñucuchin parlarisha nishcada, shinaidi imalaya Diosbuj shimimunda yachachichun nishcadash yachanangui