Amol tati dungu mu

Amol epungechi menu mu

Pu Dungukelu Iñi Ngen Jewba

chedungun (pewenche)

¿Chumkiiñ taiñ trawün mu?

¿Chumkiiñ taiñ trawün mu?

Küpange ka kintulnge eymi mu, chem upameki taiñ Trawünwe Ruka mu.